SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dziennikarskie sposoby pozyskiwania informacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dziennikarskie sposoby pozyskiwania informacji
Kod przedmiotu 15.1-WH-DiksP-DZI-Ć-S14_pNadGenZONP9
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: zapoznanie studenta z zastanymi i wzbudzanymi źródłami informacji dla dziennikarzy, tradycyjnymi i nowoczesnymi ich zasobami oraz sposobami korzystania z tych źródeł.

Umiejętności: kształtowanie umiejętności wyszukiwania i gromadzenia materiału informacyjnego, referowania go i opracowywania do określonych celów dziennikarskich, a także umiejętności rozpoznawania źródeł informacji w tekstach dziennikarskich.

Kompetencje: uwrażliwienie studenta na rzetelność źródeł informacji dziennikarskiej oraz odpowiedzialność w ich pozyskiwaniu i wykorzystywaniu.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Społeczeństwo informacyjne – społeczeństwo wiedzy: nowy ekosystem informacji. Tradycyjne media masowe a nowe media: problem smogu informacyjnego. Systematyka źródeł informacji dziennikarskiej. Najważniejsze prawne i etyczne aspekty poszukiwania i pozyskiwania informacji dziennikarskiej: tajemnica dziennikarska, prowokacja dziennikarska, kryptoreklama. Przytoczenie w przekazie medialnym: weryfikacja, implementacja, autoryzacja. Researching i jego strategie. Budowanie własnego projektu researchingu: wybór tematu, profilowanie problemu, wybór przydatnych źródeł, weryfikacja danych, techniki opracowania, sposób przedstawienia treści.

Metody kształcenia

Wykład konwersacyjny, dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłami cyfrowymi, wykonanie projektu researchingu - prowadzący podaje temat, czas na wykonanie zadania i sposób prezentacji wyników poszukiwań; studenci zbierają materiały, otrzymują instrukcje, muszą samodzielnie rozwiązać problem i przedstawić go w formie w miarę możliwości pełnego i poprawnie opracowanego zagadnienia.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

pozytywna ocena przygotowania do dyskusji i aktywności podczas zajęć, przedstawienie projektu researchingu

Literatura podstawowa

  1. Źródła informacji dla dziennikarza, red. K. Wolny-Zmorzyński i in., WAIP, Warszawa 2008.
  2. M. Chyliński, Poszukiwanie informacji w dziennikarskich działaniach komunikacyjnych, WUO, Opole 2015.
  3. M. Grzelka, A. Kula, Przytoczenie w przekazie medialnym, WUAM, Poznań 2012.
  4. E. Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

  1. S. Rumsey, How to Find Information, Oxford University 2010.
  2. T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, WSiP 2005
  3. Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Universitas 2006.
  4. Miesięcznik „Press”, „Studia Medioznawcze”, materiały internetowe.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:35)