SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Deontologia mediów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Deontologia mediów
Kod przedmiotu 08.1-WH-DiksP-DEO-Ć-S14_pNadGenWVPIZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Bogdan Trocha
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Rozumienie etycznych aspektów procesów informacyjnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Podstawy etyki: nauka o aktach ludzkich z elementami aksjologii etycznej oraz nauki o odpowiedzialności moralnej. Etyka relacji międzyosobowych, dobra materialne: własność i płaca. Etyka społeczności zawodowej (dziennikarskiej) z elementami etyki narodu i społeczności państwowej. Etyka informacji: zasada podwójnego celu, konieczność racjonalnego rozpoznania, obiektywność i kwestia nadinterpretacji, manipulacja tekstem i obrazem.

Metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy i konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność i aktywny udział w zajęciach, zdanie egzaminu 

Literatura podstawowa

  1. Claude-Jean B., Deontologia mediów, tłum. T. Szymański, Warszawa 2007.
  2. Ślipko SJ T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002.
  3. Ślipko SJ T., Zarys etyki szczegółowej, t.1-2, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca

  1. Bourke V.J., Historia etyki, przeł. A. Białek, Toruń 1994.
  2. Grzegorczyk A., Etyka w doświadczeniu wewnętrznym, Warszawa 1989.
  3. Bronk A., Zrozumieć świat współczesny, Lublin 1998.
  4. Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1982.

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:35)