SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza i interpretacja dzieła literackiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Kod przedmiotu 09.2-WH-FP-ADL-1-L-S14_genB4O9S
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ
 • dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Wykształcenie podstawowych umiejętności analizy i interpretacji utworów literackich, czyli umiejętności czytania dzieła literackiego poprzez sprawne wykorzystywanie kategorii operacyjnych z zakresu poetyki.
 2. Zaznajomienie z różnymi technikami i strategiami interpretacyjnymi, wypracowanymi na gruncie rozmaitych szkół badawczych.
 3. Przygotowanie do wielokierunkowego czytania tekstów literackich.

Wymagania wstępne

znajomość podstawowych pojęć z zakresu poetyki obejmujących zagadnienia stylistyki, wersyfikacji i genologii, z którymi student zapozna się w toku obowiązujących zajęć z poetyki na pierwszym roku studiów I stopnia

Zakres tematyczny

 1. Analiza i interpretacja dzieła literackiego – zaplecze teoretycznoliterackie;
 2. Kategorie operacyjne w analizie dzieła literackiego;
 3. Strategie nadawczo-odbiorcze;
 4. Ocena i wartościowanie dzieła literackiego;
 5. Metody analizy i interpretacji dzieła literackiego;
 6. Praktyka analityczno-interpretacyjna (ćwiczenia).

Metody kształcenia

dyskusja seminaryjna, śnieżna kula (dyskusja piramidowa), rozmowa nauczająca, projekt, studium przypadku

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

samodzielny projekt analityczno-interpretacyjny w postaci pracy pisemnej (analiza i interpretacja utworu literackiego); aktywny udział w zajęciach (potwierdzający znajomość lektur teoretycznych) i w dyskusjach (ze szczególnym uwzględnieniem kreatywnego i samodzielnego podejścia do omawianych zagadnień), kolokwium

Literatura podstawowa

 1. Eco U., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose Ch., Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Kraków 1996.
 2. Liryka polska. Interpretacje. Pod red. J. Sławińskiego i J. Prokopa, Kraków 1966.
 3. Głowiński M., Świadectwa i style odbioru [w:] tegoż, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977.
 4. Markiewicz H., Interpretacja semantyczna dzieł literackich, [w:] Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.
 5. Pilch A., Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka, Kraków 2003.
 6. Sawicki S., Uwagi o analizie utworu literackiego, [w:] Problemy teorii literatury, s. 1, pod red. H. Markiewicza, Wrocław 1987.
 7. Sławiński J., Miejsce interpretacji, Gdańsk 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Czytamy utwory współczesne. Analizy, red. T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Warszawa1967.
 2. Filozofia i etyka interpretacji,  red. A. F. Kola, A.. Szahaj, Kraków 2007.
 3. Interpretacje aksjologiczne,  red. W. Panas, A. Tyszczyk, Lublin 1997.
 4. Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. cz. 1, praca zbiorowa pod red. W. Dynaka i A. W. Labudy, Warszawa 1991.
 5. Mikołajczak M., „W cieniu heksametru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, Zielona Góra 2004.
 6. Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, oprac. i przekł. K. Rosner, Warszawa 1989.
 7. „Teksty Drugie” 1996, nr 1 (wybrane artykuły).
 8. „Teksty Drugie” 1997, nr 6 (Granice interpretacji).

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)