SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty pisania prozy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty pisania prozy
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-WPP-L-S14_pNadGen0YNI5
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest zdobycie/przekazanie wiedzy na temat procesu twórczego i prozatorskich form wypowiedzi. Chodzi bardziej o tajniki rzemiosła pisarskiego niż twórczości literackiej, bowiem nie ma takiej szkoły ani takiego wykładowcy, który zagwarantuje, że absolwenci osiągną sukcesy czytelnicze. Studenci poznają podstawowe zasady pisania miniatury, opowiadania, noweli, powieści, słuchowiska, a także wspomnień i biografii oraz pisania za kogoś (autor-widmo). Mowa będzie m.in. o zawiązywaniu akcji, budowaniu postaci, układaniu dialogu, mowie ciała bohaterów, kompozycji tekstu, wykorzystaniu wiedzy historycznej, przyrodniczej itp., gatunkach i schematach prozy. Dużo miejsca będzie zajmowało przekazywanie wiedzy prowadzącego zajęcia, wynikające z blisko pięćdziesięcioletniego doświadczenia pisarskiego. Zajęcia odbywają się na zasadzie: mistrz - uczniowie.

Wymagania wstępne

zaliczenie wykładów z teorii recepcji i oddziaływania tekstu literackiego

Zakres tematyczny

Przedmiot obejmuje współczesną polską  prozę i wybrane publikacje A. Siateckiego.

Metody kształcenia

analiza tekstów źródłowych, praca indywidualna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział; przedstawienie projektu końcowego

Literatura podstawowa

Wybrane publikacje książkowe Alfreda Siateckiego, wymienione na stronie www.alfred-siatecki.pl i dostępne w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej.

Literatura uzupełniająca

Wrycza-Bekier J., Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych powieści, Warszawa 2011.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji pisanie kreatywne.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)