SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Styl kluczem do sukcesu - sztuka komunikowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Styl kluczem do sukcesu - sztuka komunikowania
Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-SK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zasadami redagowania tekstów reprezentujących wybrane gatunki wypowiedzi różnych stylów funkcjonalnych (głównie stylu naukowego i urzędowego). Wyrobienie przekonania o  znaczącej roli kompetencji językowo-stylistycznej dla rozwoju kariery zawodowej . Uwrażliwienia na kwestie poprawności, estetyczności i komunikatywności wypowiedzi.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Funkcje języka.
 2. Środki stylistyczne stosowane w polszczyźnie.
 3. Odmiany stylowe i ich komponenty. 
 4. Wybrane gatunki użytkowe.
 5. Zagadnienie estetyki i etyki wypowiedzi.
 6. Cechy dobrego stylu.
 7. Błędy stylistyczno-językowe.
 8. Skuteczność komunikacji językowej.

Metody kształcenia

wykład informacyjny i konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem (analiza i tworzenie tekstów)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwium (środki stylistyczne i odmiany stylowe polszczyzny), złożenie wymaganych prac zaliczeniowych

Literatura podstawowa

 1. Gajda S., Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, Warszawa 1982.
 2. Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, wyd. V Warszawa 2001.
 3. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S.Gajda, Opole 1995.
 4. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A.Mikołajczuk, Warszawa 2003.
 5. Kuziak A., S.Rzepczyński, Sztuka pisania po polsku. Poradnik praktyczny, Warszawa-Bielsko-Biała 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Bugajski M., Pół wieku kultury języka w Polsce, Warszawa 1999.
 2. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod red. K. Mosiłek-Kłosińskiej, Warszawa 2001.
 3. Nauka o języku dla polonistów, red. S.Dubisz, Warszawa1999.
 4. Walczak B., Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1995, z. 9-10.
 5. Zaśko-Zielińska M., Piekot T., Majewska-Tworek A. Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.
 6. Zdunkiewicz – Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)