SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Kreacyjna moc języka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Kreacyjna moc języka
Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-KMJ-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Iwona Żuraszek-Ryś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest uświadomienie studentom możliwości kreacyjnych tkwiących w języku i roli tego narzędzia w kształtowaniu rzeczywistości.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 • Funkcje języka.
 • Typy aktów mowy.
 • Środki stylistyczne, retoryczne i erystyczne oraz zasady ich użyć w zachowaniach publicznych.
 • Przejawy mocy kreacyjnej języka: różne typy onimów, język reklamy.

Metody kształcenia

polimetody

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność na zajęciach i aktywny w nich udział, prezentacja efektów samodzielnej pracy

Literatura podstawowa

 1. Austin J., Jak działać słowami, [w:] tegoż, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, Warszawa 1993, s. 543-729.
 2. Austin J., Wypowiedzi performatywne, [w:] Język, dyskurs, społeczeństwo. Zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej, red. L. Rasiński, Warszawa 2009, s. 188-201.
 3. Bralczyk J., Język na sprzedaż, Gdańsk 2004.
 4. Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, wyd. 2 uzup., Lublin 1997.
 5. Język a kultura, t. 4: Funkcje języka i wypowiedzi, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991 (tu: R. Grzegorczykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii gatunków mowy, s. 11-28).
 6. Kiklewicz A., Dwanaście funkcji języka, „LingVaria” 2008, nr 2(6), s. 9-27.
 7. Marcjanik M., Kreatywna funkcja mowy, „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 11-12, s. 95-104.
 8. Polskie nazwy własne. Encyklopedia, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998.
 9. Spychalska M., Hołota M., Słownik sloganów reklamowych, Warszawa 2009.
 10. Šmid W., Język reklamy w komunikacji medialnej, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Bühler K., Teoria języka – o językowej funkcji przedstawiania, tłum. J. Kozbiał, Kraków 2004.
 2. Handke K., Polskie nazewnictwo miejskie, Warszawa 1992.
 3. Jakobson R., Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki” 1960, LI, z. 2, s. 431-473.
 4. Język w marketingu, red. K. Michalski, Łódź 2008.
 5. Lizak J., Język reklam dla dzieci, Rzeszów 2006.
 6. Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, wyd. K. Rymut, Kraków 1995.
 7. Uździcka M., Tytuł utworu literackiego. Studium lingwistyczne, Zielona Góra 2007.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)