SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konteksty literatury i kultury XIX w. - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konteksty literatury i kultury XIX w.
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-KLK-B-2/6-Ć-S14_gen3DI3I
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Aneta Narolska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poszerzenie wiedzy o literaturze i kulturze polskiej XIX wieku. Umiejscowienie poszczególnych utworów literackich w kontekście literatury i kultury europejskiej. Ukazanie związków literatury z innymi dziedzinami sztuki (np. malarstwem). Pogłębione rozumienie utworu literackiego i jego kontekstów.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Literatura i kultura polska w kontekście literatur i kultur obcych.
 2. Związki rodzimej twórczości literackiej z kulturowymi tendencjami Europy Zachodniej w zakresie: nawiązań, aluzji, antecedencji, zapożyczeń, inspiracji, pokrewieństwa poglądów, zapatrywań.
 3. Powiązania literackie w obrębie jednej literatury narodowej (literatura polska XIX wieku) – nawiązania, aluzje, polemiki.
 4. Koncepcja intertekstualności.
 5. Zestawienie zjawisk literackich z innymi dyskursami artystycznymi (konfrontacja sztuki słowa i obrazu).
 6. Wykorzystanie nowych metodologii interpretacyjnych.

Metody kształcenia

dyskusja, metoda problemowa, praca ze źródłem ikonograficznym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach (opis zjawisk, trafność analiz i interpretacji, otwartość); ocenione wypowiedzi ustne, zaliczenie kolokwium

Literatura podstawowa

 1. Etiemble R., Porównanie to jeszcze nie dowód, przeł. W. Błońska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, red. H. Markiewicz, t. 2, Kraków 1976.
 2. Kasperski E., O teorii komparatystyki, w: Literatura. Teoria. Metodologia, red. D. Unicka, Warszawa 1998, s. 331-356.
 3. Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane Czesławowi Kłakowi, pod red. J. Rusin, Rzeszów 2005.
 4. Markiewicz H., Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego, w: tegoż, Nowe przekroje i zbliżenia, Kraków 1974.
 5. Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej, red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki, Warszawa 1992.
 6. Mitosek Z., Intertekstualność, w: tejże, Teorie badań literackich, Warszawa 2005, s.379-396.
 7. Okoń W., Sztuki siostrzane. Malarstwo o literaturze w literaturze w Polsce w drugiej połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia, Wrocław 1992.
 8. Pogranicza i korespondencje sztuk, pod red. T. Cieślikowskiej i J. Sławińskiego, Wrocław 1980.
 9. Remak H., Literatura porównawcza – jej definicja i funkcje, w: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. H. Janaszek-Ivanickova, Warszawa 1997, s. 216-243.
 10. Przerabianie XIX wieku. Studia pod red. E. Paczoskiej i B. Szleszyńskiego, Warszawa 2011.
 11. Psychoanaliza i literatura, red. i oprac. P. Dybel, M. Głowiński, Gdańsk 2001.

Literatura uzupełniająca

 1. Europejskie konteksty. Opracowania. Naturalizm, wybór D. Knysz-Tomaszewska, J. Kulczycka-Saloni, Warszawa 1996.
 2. Fieguth R., Słowacki intertekstualny, w: Słowacki współczesny, red. M. Troszyński, Warszawa 1999, s. 48-59.
 3. Kulczycka-Saloni J., Na polskich i europejskich szlakach literackich. Z pism rozproszonych, Warszawa 2000.
 4. Olkusz W., Z pozytywistycznych zbliżeń literatury i malarstwa. Studia i szkice, Opole 1988.
 5. Polska powieść XIX i X wieku. Interpretacje-analizy-konteksty, t. 1, Lublin 1993.
 6. Sobieraj T., Fabuły i „światopogląd”. Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej, Poznań 2004.
 7. Starzyński J., O romantycznej syntezie sztuk. Delacroix, Chopin, Baudelaire, Warszawa 1964.
 8. Strzałkowa M., Z zagadnień porównawczych. Prus i Balzak, w: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia, Kraków 1961.
 9. Strzałkowska M., Studia polsko-hiszpańskie, Kraków 1956.
 10. Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Lublin 2010.
 11. Wiśniewska L., Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, Rok I (XLIII) 2008, s. 81-110.

Uwagi

W przypadku wyboru „lżejszej” formy końcowego zaliczenia przedmiotu kierunkowego, tj. „zwykłego” zaliczenia na ocenę (któremu przypisano mniejszą wartość punktów ECTS) zamiast złożenia pracy pisemnej (wyżej punktowanej), studenci są zobligowani do zaliczenia w tym samym semestrze dodatkowego przedmiotu obieralnego (spośród oferty Instytutu Filologii Polskiej, Wydziału Humanistycznego lub ogólnouczelnianej), by w końcowym rozliczeniu semestru uzyskać co najmniej 30 punktów ECTS (uzyskanie co najmniej 30 pkt. ECTS jest warunkiem zaliczenia semestru).

Fakt wybrania niżej punktowanej formy zaliczenia danego przedmiotu oraz wybór w związku z tym dodatkowego przedmiotu należy zgłosić osobie prowadzącej zajęcia oraz w sekretariacie IFP najpóźniej do końca drugiego tygodnia właściwego semestru.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:39)