SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty historycznojęzykowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty historycznojęzykowe
Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlD-JWD-2/6-L-S14_pNadGen6USFR
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Borawski
 • dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ
 • dr Magdalena Jurewicz-Nowak
 • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
 • dr Dorota Szagun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności analizy historycznojęzykowej tekstów dawnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Metodologie i metody językoznawstwa historycznego.
 2. Klasyfikacje źródeł do dziejów języka polskiego.
 3. Historyczne słowniki języka polskiego oraz inne źródła wiedzy językoznawczej i filologicznej.
 4. Tekst historycznojęzykowy jako dokument funkcjonowania wspólnoty komunikacyjnej i jej potrzeb językowych.
 5. Teksty dawne jako realizacja określonego gatunku.

Metody kształcenia

polimetody, praca z tekstem, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie kolokwium, prezentacja multimedialna, udział w dyskusji, praca pisemna

Literatura podstawowa

 1. Bajerowa I., Zarys historii języka polskiego 1939–2000, Warszawa 2003.
 2. Borawski S., Wprowadzenie do historii języka polskiego. Zagadnienia historiozoficzne, PWN, Warszawa 2000.
 3. Borawski S. (red.), Rozprawy o historii języka polskiego, Zielona Góra 2005.
 4. Borawski S., Furdal A., Wybór tekstów do historii języka polskiego, Warszawa 2003.
 5. Brückner A., Dzieje języka polskiego, Lwów 1906.
 6. Cybulski M. (red.), Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Do połowy XIX w., Łódź 2015.
 7. Cybulski M. (red.), Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Od połowy XIX w., Łódź 2015.
 8. Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, Warszawa 2000.
 9. Lehr-Spławiński T., Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, Warszawa 1978.
 10. Skubalanka T., Historyczna stylistyka języka polskiego, Wrocław 1984.
 11. Walczak B., Zarys dziejów języka polskiego, Warszawa 1995.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Dubisz S., Decyk-Zięba W. (red.), Teksty staropolskie: analizy i interpretacje, Warszawa 2003.
 2. Dubisz S., Język – Historia – Kultura (wykłady, studia, analizy), Warszawa 2002.
 3. Dubisz S., Język – Historia – Kultura (wykłady, studia, szkice), Warszawa 2007.
 4. Kucała M., Polszczyzna dawna i współczesna, Kraków 2000.
 5. Rospond S., Kościół w dziejach języka polskiego, Wrocław 1985.
 6. Rospond S., Dzieje polszczyzny śląskiej, Katowice 1959.
 7. Taszycki W., Najdawniejsze zabytki języka polskiego, Wrocław 1951.
 8. Wydra W., Rzepka W.R. (oprac.), Chrestomatia staropolska: teksty do roku 1543, Wrocław 2004.
 9. Vrtel-Wierczyński S., Wybór tekstów staropolskich: czasy najdawniejsze do r. 1543, PWN, Warszawa 1977.

Uwagi

Przewidziano także „lżejszą” formę zaliczenia końcowego tego przedmiotu, tj. zamiast złożenia pracy pisemnej – „zwykłe” zaliczenie na ocenę, niżej punktowane; w przypadku wyboru zaliczenia na ocenę obowiązuje sylabus przedmiotu uwzględniający ten fakt (dostępny w systemie).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:39)