SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konteksty literatury i kultury do XVIII w. - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konteksty literatury i kultury do XVIII w.
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-KLK-A-2/4-Ć-S14_pNadGenG48WF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
  • dr Krystian Saja
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z kontekstami literatury i kultury okresu staropolskiego i oświecenia, w szczególności z kontekstami o charakterze społecznym, kulturowym, politycznym, religijnym itd.; nabycie umiejętności rozpoznania osiągnięć oświecenia i jego dziedzictwa w zakresie filozofii, sztuki, nauki i medycyny, nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy kontekstualnej podczas fachowej lektury dzieł doby staropolskiej i oświecenia a także literatury późniejszej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Konteksty literatury staropolskiej i oświecenia w zakresie: muzyki, sztuk plastycznych, historii społecznej, historii komunikacji grupowej, zjawisk kulturowych, problematyki indywidualizmu, obiegów informacyjnych, nauk ścisłych, medycyny, książki i sztuki wydawniczej – powiązane z tekstami literatury staropolskiej i oświecenia.

Metody kształcenia

rozmowa nauczająca, prezentacje multimedialne, metoda problemowa, praca z materiałami źródłowymi

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie kolokwium, aktywność na zajęciach

Literatura podstawowa

Literatura jest ustalana każdorazowo przez prowadzącego, w zależności od wybranych kontekstów i ogłaszana w formie listy lekturowej nie później niż na pierwszych zajęciach.

Literatura uzupełniająca

brak

Uwagi

W przypadku wyboru „lżejszej” formy końcowego zaliczenia przedmiotu kierunkowego, tj. „zwykłego” zaliczenia na ocenę (któremu przypisano mniejszą wartość punktów ECTS) zamiast złożenia pracy pisemnej (wyżej punktowanej), studenci są zobligowani do zaliczenia w tym samym semestrze dodatkowego przedmiotu obieralnego (spośród oferty Instytutu Filologii Polskiej, Wydziału Humanistycznego lub ogólnouczelnianej), by w końcowym rozliczeniu semestru uzyskać co najmniej 30 punktów ECTS (uzyskanie co najmniej 30 pkt. ECTS jest warunkiem zaliczenia semestru).

Fakt wybrania niżej punktowanej formy zaliczenia danego przedmiotu oraz wybór w związku z tym dodatkowego przedmiotu należy zgłosić osobie prowadzącej zajęcia oraz w sekretariacie IFP najpóźniej do końca drugiego tygodnia właściwego semestru.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:39)