SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konteksty literatury i kultury do XVIII w. - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konteksty literatury i kultury do XVIII w.
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-KLK-A-2/4-Ć-S14_pNadGenG48WF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
  • dr Krystian Saja
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z kontekstami literatury i kultury okresu staropolskiego i oświecenia, w szczególności z kontekstami o charakterze społecznym, kulturowym, politycznym, religijnym itd.; nabycie umiejętności rozpoznania osiągnięć oświecenia i jego dziedzictwa w zakresie filozofii, sztuki, nauki i medycyny, nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy kontekstualnej podczas fachowej lektury dzieł doby staropolskiej i oświecenia a także literatury późniejszej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Konteksty literatury staropolskiej i oświecenia w zakresie: muzyki, sztuk plastycznych, historii społecznej, historii komunikacji grupowej, zjawisk kulturowych, problematyki indywidualizmu, obiegów informacyjnych, nauk ścisłych, medycyny, książki i sztuki wydawniczej – powiązane z tekstami literatury staropolskiej i oświecenia.

Metody kształcenia

rozmowa nauczająca, prezentacje multimedialne, metoda problemowa, praca z materiałami źródłowymi

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie kolokwium, aktywność na zajęciach

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 65 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

Literatura jest ustalana każdorazowo przez prowadzącego, w zależności od wybranych kontekstów i ogłaszana w formie listy lekturowej nie później niż na pierwszych zajęciach.

Literatura uzupełniająca

brak

Uwagi

W przypadku wyboru „lżejszej” formy końcowego zaliczenia przedmiotu kierunkowego, tj. „zwykłego” zaliczenia na ocenę (któremu przypisano mniejszą wartość punktów ECTS) zamiast złożenia pracy pisemnej (wyżej punktowanej), studenci są zobligowani do zaliczenia w tym samym semestrze dodatkowego przedmiotu obieralnego (spośród oferty Instytutu Filologii Polskiej, Wydziału Humanistycznego lub ogólnouczelnianej), by w końcowym rozliczeniu semestru uzyskać co najmniej 30 punktów ECTS (uzyskanie co najmniej 30 pkt. ECTS jest warunkiem zaliczenia semestru).

Fakt wybrania niżej punktowanej formy zaliczenia danego przedmiotu oraz wybór w związku z tym dodatkowego przedmiotu należy zgłosić osobie prowadzącej zajęcia oraz w sekretariacie IFP najpóźniej do końca drugiego tygodnia właściwego semestru.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:39)