SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika szkolna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika szkolna
Kod przedmiotu 05.0-WP-FiPlD-PSW-2-Ć-S14_pNadGenWPDGK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Joanna Kapica-Curzytek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie absolwenta do zawodu nauczycielskiego - do pracy w placówkach publicznych i niepublicznych. Rozszerzenie zagadnień pedagogicznych przyswojonych na studiach I stopnia. Opanowanie wiedzy pedagogicznej na wyższym stopniu uogólnienia. Uwrażliwienie przyszłych nauczycieli na współczesne tendencje w zakresie edukacji. Kształtowanie twórczego, refleksyjnego i krytycznego stosunku do rzeczywistości edukacyjnej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wybrane zagadnienia z humanistycznych podstaw edukacji. Kulturowe, antropologiczne i filozoficzne konteksty współczesnej pedagogiki. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami. Specyfika pracy z uczniami na poszczególnych szczeblach kształcenia oraz z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wartościowanie osiągnięć uczniów. Niepowodzenia szkolne i trudności wychowawcze. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym uczniów. Dylematy nauczyciela-wychowawcy. Budowanie wizerunku szkoły: marketing, promocja i public relations w oświacie.

Metody kształcenia

rozmowa nauczająca, dyskusja, „śnieżna kula”, drzewo decyzyjne, analiza SWOT, symulacja, lista pytań, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie kolokwium końcowego, obecność na zajęciach

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

  1. Jerzak J., Jak uczyć i wychowywać? Poradnik dla nauczycieli, Wyd. LOP, 2003.
  2. Konarzewski K., Sztuka nauczania. T. 1 - 2. Szkoła, Wyd. PWN, 1991 (oraz wydania późniejsze).
  3. Łobocki M., Teoria wychowania, Wyd. Impuls 2009.
  4. Plewska Cz., Bednarczyk H., Menedżer i kreator edukacji, Wyd. ITEE, 2008.
  5. Sałasiński M., Badziukiewicz B., Vademecum pedagoga szkolnego, Wyd. WSiP, 2003.
  6. Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. 1 - 4, Gdańskie Wyd. Pedagogiczne, 2006.

Literatura uzupełniająca

  1. Bauer J., Co z tą szkołą?, Wyd. Dobra Literatura, 2015.
  2. Potulicka E., Rutkowiak J., (red.) Neoliberalne uwikłania edukacji, Wyd. Impuls, 2012.
  3. Artykuły z bieżących numerów tygodników opinii, m.in.: "Polityka", "Newsweek", "Tygodnik Powszechny".

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji nauczycielskiej.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:39)