SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka literatury i języka polskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka literatury i języka polskiego
Kod przedmiotu 05.1-WH-FiPlD-DLJP-2-Ć-S14_pNadGenY07WY
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest łączenie postaw twórczych w dziedzinie poznania naukowego z twórczą działalnością praktyczną w sferze nauczania i uczenia się literatury i języka polskiego.  W ramach przedmiotu uwzględnia się procesy uspołecznienia studentów  poprzez różne formy pracy grupowej i zbiorowej oraz odpowiednio wzbogacane, urozmaicane metody i techniki twórczego oddziaływania. Prezentując zagadnienia z pogranicza różnych dyscyplin naukowych, zwraca się uwagę na kształtowanie świadomości, postaw i systemów wartości.

Wymagania wstępne

zaliczenie przedmiotów specjalizacyjnych w semestrze II

Zakres tematyczny

Wykorzystanie wiedzy teoretycznoliterackiej w pracy nad dziełem literackim w szkole ponadpodstawowej. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej. Liryka epika i dramat na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Kształcenie umiejętności recytacji. Rozwijanie tekstotwórczych kompetencji ucznia. Kształcenie umiejętności krytycznego odbioru tekstów.

Metody kształcenia

analiza konspektów lekcji, analiza podręczników i dokumentów oświatowych, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

opanowanie wiedzy teoretycznej i zaliczenie konspektów lekcji

Literatura podstawowa

 1. Bąk P., Nauczanie czytania i recytacji w wyższych klasach szkoły podstawowej, Warszawa 1972.
 2. Bortnowski S., Konteksty dzieła literackiego, Warszawa 1991
 3. Chrząstowska B., Lektura i poetyka, Warszawa 1987.
 4. Ćwiczenia ze stylistyki, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010.
 5. Jak pisać i redagować: poradnik redaktora : wzory tekstów użytkowych / [oprac. red. Aleksandra Kubiak-Sokół]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 6. Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać: od myśli do tekstu, Warszawa 2010.
 7. Marzec A., Rzęsikowski S., Edukacja teatralna, filmowa i radiowa na lekcjach języka polskiego, Kielce 1994.
 8. MEN, Podstawa programowa kształcenia ogólnego.
 9. Nagajowa M., Nauka o języku dla nauki języka, Kielce 1994.
 10. Nowak E, Stworzyć tekst : uczniowska kompetencja tekstotwórcza w edukacji polonistycznej Kraków 2014.
 11. Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2004.
 12. Ptaszyński W., Kształtowanie języka ucznia przy zastosowaniu wskazań logiki: ćwiczenia w mówieniu i pisaniu - próba uzupełnienia tradycyjnej metodyki, Warszawa 1970.
 13. Ślósarz A., Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty, Kraków 2013.
 14. Ślósarz A., Media w służbie polonisty, Kraków 2008.
 15. Toczyska B. , Głośno i wyraźnie, Gdańsk 2007.
 16. Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.
 17. Żłobicki W., Ukryty program w edukacji: między niewiedzą a manipulacją, Kraków 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Bortnowski S., Jak uczyć poezji?, Warszawa 1991.
 2. Doświadczenie lektury. Między krytyką literacka a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.
 3. Jazownik L., Jak pytać o dzieło literackie w szkole?, Zielona Góra 1999.
 4. Jabłoński R., Słowa, myśli, obrazy : lekcje z zakresu kształcenia literackiego i kulturalnego w  gimnazjum, Płock 2003.   

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji nauczycielskiej.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:39)