SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie (IV) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (IV)
Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlD-SEM-4-S-S14_pNadGenIPS92
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 14
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze i przygotowanie pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne

zaliczenie seminarium magisterskiego III

Zakres tematyczny

  1. Opracowanie materiału (analiza ilościowa i jakościowa).
  2. Tworzenie narracji.

Metody kształcenia

dyskusja, metaplan, burza mózgów, metoda problemowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przedstawienie pracy magisterskiej napisanej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla tematu pracy oraz jej pozytywna ocena przez osobę prowadzącą seminarium.

Literatura podstawowa

Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy seminaryjnej.

Literatura uzupełniająca

  1. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
  2. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotowac pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1996.
  3. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
  4. Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 2000.

Uwagi

Znormalizowany wydruk komputerowy pracy magisterskiej: czcionka Times New Roman w rozmiarze 12o, odległość między wierszami półtora, marginesy zgodne ze standardowym ustawieniem edytora tekstu (2,5 cm dolny i górny; 3,5 cm lewy; 2,5 cm prawy).

Praca magisterska powinna zostać złożona w dwóch egzemplarzach wydrukowanych (w tym jeden w miękkiej oprawie, drukowany dwustronnie) i jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (podpisana płyta CD w kopercie papierowej lub foliowej wklejonej do egzemplarza w miękkiej oprawie).

Przed skierowaniem pracy do oceny przez recenzenta i promotora praca podlega sprawdzeniu z wykorzystaniem programu antyplagiatowego obowiązującego w uczelni. Szczegółowe zasady procedury antyplagiatowej ustala rektor. Z kolei szczegółowe zasady procedury oceny pracy magisterskiej i egzaminu dyplomowego (obrony pracy) zawierają właściwe paragrafy Regulaminu studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Termin złożenia pracy dyplomowej upływa 30 czerwca ostatniego semestru zajęć.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 25-02-2019 22:44)