SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-EL-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
 • dr Aneta Narolska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na kategorię emigracyjności jako kategorię historyczną, polityczną, socjologiczną oraz psychologiczną, jak również jedno z kryteriów interpretacyjnych. Celem jest pokazanie związków dziewiętnastowiecznej literatury emigracyjnej z problematyką społeczną, kulturową i historyczną oraz przedstawienie różnych aspektów emigracyjności w kontekście najbardziej znanych twórców tego okresu (A. Mickiewicz, J. Słowacki, J. I. Kraszewski, T. T. Jeż). Porównanie emigracyjności romantycznej oraz tzw. małej emigracji w perspektywie XIX wieku i wielorakich znaczeń dla kultury polskiej, również tej współczesnej. Celem zajęć jest stworzenie i przyswojenie przez studentów słownika symboli, pojęć i terminów związanych z dziewiętnastowieczną emigracją.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przedmiot obejmuje wybitne utwory polskich pisarzy pierwszej i drugiej połowy XIX wieku, które powstały na emigracji. Kanon wielkich pisarzy emigracyjnych i ich dzieł uzupełnia i poszerza zajęcia z literatury romantyzmu i pozytywizmu na studiach pierwszego stopnia.

Metody kształcenia

dyskusja seminaryjna, klasyczna metoda problemowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział, rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę

Literatura podstawowa

 1. Bujnicki T., Emigracja postyczniowa i kraj. Z perspektywy Paryża, [w:] Album gdańskie: prace ofiarowane profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, red. J. Data, B. Oleksowicz, Gdańsk 2009, s. 466-476.
 2. Kalembka S., Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-1862, Warszawa 1971.
 3. Kryszak J., Emigracyjność w literaturze polskiej XIX i XX wieku, [w:] Polonistyka w przebudowie, t. 2, red. M. Czermińska i in., Kraków 2005, s. 612-620.
 4. Kuziak M., Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza, Słupsk 2006.
 5. Maciejewski J., Obszary i konteksty literatury, Warszawa 1998.
 6. Pigoń S., „Pan Tadeusz”. Wzrost, wielkość i sława, Warszawa 1969.
 7. Skowronek J., „Beniowski” – świadectwo kryzysu myśli politycznej Wielkiej Emigracji, [w:] idem, Obszary i konteksty literatury, Warszawa 1978.
 8. Stankowska H., Literatura i krytyka w czasopismach Wielkiej Emigracji (1832-1848), Wrocław 1973.
 9. Straszewska M., Życie kulturalne Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1840, Warszawa 1970.
 10. Weintraub W., Profetyczna polityka. „Księgi" i artykuły „Pielgrzyma”, [w:] idem, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa 1982.
 11. Witkowska A., Cześć i skandale: o emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 1997.

Literatura uzupełniająca

 1. Borejsza J. W., Emigracja polska po powstaniu styczniowym, Warszawa 1966.
 2. Emigracja postyczniowa 1863 roku, red. E. Niebelski, Lublin 2010.
 3. Europejskość rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. W. Ratajczak, T. Sobieraj, Poznań 2006.
 4. Mickiewicz W., Emigracja polska 1860-1890, Kraków 1908.
 5. Ostrowska M., Teodor Tomasz Jeż (Zygmunt Miłkowski). Życie i twórczość, Kraków 1936.
 6. Śladkowski W., Emigracja polska we Francji 1871-1918, Lublin 1980.
 7. Śladkowski W., Wychodźstwa polskiego zarys dziejowy, Lublin 1994.
 8. Traugutt S., „Beniowski”. Kryzys indywidualizmu romantycznego, wyd. 2 poprawione, Warszawa 1999.
 9. Walicki A., Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, Warszawa 1970.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów II stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:39)