SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria recepcji i oddziaływania tekstu literackiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria recepcji i oddziaływania tekstu literackiego
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-ROL-W-S14_pNadGen5PVG5
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem wykładów jest ukazanie wybranych problemów recepcji i oddziaływania utworów literackich z punktu widzenia różnych dziedzin wiedzy, w szczególności zaś: a/ logiki  i metodologii  nauk (budowa logiczna i wartość poznawcza interpretacji humanistycznej), b/ literaturoznawstwa (świadectwa odbioru, normy i style recepcji oraz ich historyczne przeobrażenia), c/ kulturoznawstwa (kulturowe uwarunkowania odbiorczego uczestnictwa w praktyce literackiej), d/ socjologii (zagadnienia tzw. socjologii odbioru), e/ psychologii (psychologiczne mechanizmy recepcji i oddziaływania utworów literackich) oraz f/ pedagogiki (uwarunkowania i swoistość szkolnego odbioru dzieł literackich). Zjawiska recepcji literatury  próbuje się rozpatrywać zarówno na płaszczyźnie synchronicznej, jak też na płaszczyźnie diachronicznej (problemy historycznej zmienności sposobu odbioru dzieł).

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Odbiór dzieła literackiego jako przedmiot badań interdyscyplinarnych.
 2. Rozwój badań literaturoznawczych nad odbiorem dzieł literackich: od tradycji retorycznej po hermeneutykę.
 3. Rozwój badań literaturoznawczych nad odbiorem dzieł literackich: koncepcje poststrukturalistyczne i postmodernistyczne.
 4. Kultura literacka – uczestnictwo – uwarunkowania uczestnictwa.
 5. Dzieło literackie jako środek oddziaływań na odbiorcę.
 6. Kategorie estetyczne a odbiór dzieła literackiego.
 7. Dzieło literackie a emocje odbiorcy.
 8. Źródła skuteczności oddziaływań utworu literackiego na odbiorcę – płaszczyzna świata przedstawionego.
 9. Źródła skuteczności oddziaływań utworu literackiego na odbiorcę – płaszczyzna językowo-stylistyczna.
 10. Perswazyjny charakter tekstu literackiego. Retoryczne środki oddziaływań.
 11. Pojęcie i budowa logiczna interpretacji humanistycznej. Dwa typy interpretacji humanistycznej: historyczna i adaptacyjna.
 12. Problemy wartościowania i oceny dzieła literackiego.
 13. Funkcjonowanie odbiorcy kulturze oralnej, piśmiennej i w kulturze informatycznej.
 14. Style lektury. Historyczny charakter reguł odbioru dzieła literackiego.

Metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, pokaz

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie testu końcowego

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 0 -
Łącznie 30 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

 1. Głowiński M., Dzieło wobec odbiorcy: szkice z komunikacji literackiej, Kraków 1998.
 2. Jazownik L., Wyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dzieła literackiego, Zielona Góra 2003.
 3. Kmita J., Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, Warszawa 1971.
 4. Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.
 5. Sławiński J., Próby teoretycznoliterackie, Warszawa  1992.
 6. Smuszkiewicz A, Retoryka współczesnej polskiej powieści historycznej dla dzieci i młodzieży, Poznań 1987.
 7. Teoria kultury a badania nad zjawiskami artystycznymi, red. T. Kostyrko, Warszawa  1983.

Literatura uzupełniająca

 1. Ong W., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przekł. i wstęp J. Japola, Lublin 1992.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji pisanie kreatywne.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)