SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury niemieckiej: oświecenie - klasyka weimarska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury niemieckiej: oświecenie - klasyka weimarska
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGP-HLT1-W-S14_pNadGenSGLLZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Głównymi celami przedmiotu są: 1) zaznajomienie z najważniejszymi zjawiskami i postaciami życia kulturalnego oraz osiągnięciami piśmiennictwa artystycznego krajów niemieckiego obszaru językowego w okresie od ok. 1720 do ok. 1805 r., 2) analiza i interpretacja tekstów literackich tego okresu, 3) umożliwienie studiującym dyskusji na tematy poruszane przez odnośną literaturę, 4) pogłębienie praktycznojęzykowych kompetencji studiujących.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Tło historyczno-polityczne oświecenia (w tym okresu burzy i naporu) i klasyki weimarskiej; najważniejsze prądy filozoficzne; komponenty ideologiczne tych epok; nowa postać literatury w okresie oświecenia; rynek literacki; towarzystwa czytelnicze; gazety i czasopisma; poetyki oświeceniowe; szczególna rola G.E. Lessinga; dramat i liryka oświecenia; przemiany liryki i dramatu w fazie burzy i naporu; rola i znaczenie J.J. Winckelmanna dla wykształcenia się nurtów klasycystycznych w Europie; niemiecki dramat klasycystyczny; powieść rozwojowa (Bildungsroman); rola klasyki weimarskiej w układzie kultury niemieckiej.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, projekt, klasyczna metoda problemowa, elementy inscenizacji dramatycznej, recytacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt, praca na ćwiczeniach (aktywność w dyskusji, terminowe przygotowanie tekstów na zajęcia itp.), obecność na wykładach, zdanie egzaminu.

Literatura podstawowa

 • Corocznie aktualizowana lista lektur obowiązkowych
 • Martini, Fritz: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 19. Aufl., Stuttgart 1991.

Literatura uzupełniająca

 • Bahr, Erhard (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur, (Bd. 1–3), Tübingen 1987.
 • Beutin, Wolfgang/Ehlert, Klaus/Emmerich, Wolfgang: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 6. Aufl., Stuttgart 2001.
 • Borchmeyer, Dieter: Weimarer Klassik, (2 Bde.), Königstein 1980.
 • Conrady, Karl Otto (Hrsg.): Deutsche Literatur zur Zeit der Klassik, Stuttgart 1977.
 • Deutsche Literatur. Ein Abriß in Text und Darstellung. Bd. 5: Aufklärung und Rokoko, hrsg. von Otto F. Best, Stuttgart 1998.
 • Frenzel, Elisabeth: Motive der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte, 5. Aufl., Stuttgart 1999.
 • Fuchs, Thomas/Trakulhun, Sven (Hrsg.): Das eine Europa und die Vielfalt der Kulturen. Kulturtransfer in Europa 1500-1850, Berlin 2003.
 • Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache, hrsg. von Walther Killy, 15 Bände, Gütersloh, München 1988-1993 .
 • Müller-Michaels, Harro (Hrsg.): Deutsche Dramen. Interpretationen zu Werken von der Aufklärung bis zur Gegenwart, Königstein 1985.
 • Söhn, Gerhart: Stille Revolution der Weiber. Frauen der Aufklärung und Romantik. 30 Porträts, Leipzig 2003.
 • Wessels Hans-Friedrich: Aufklärung. Ein literaturwissenschaftliches Studienbuch, Königstein 1984.
 • Wilpert, Gero von: Deutsches Dichterlexikon. Biographisch-bibliographisches Handwörterbuch zur deutschen Literaturgeschichte, 3. Aufl., Stuttgart 1988.
 • Žmegač, Viktor (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart (Bd. 1-3), Weinheim 1994/96.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 19:40)