SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Śląsk jako region wielu granic - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Śląsk jako region wielu granic
Kod przedmiotu 09.0-WH-FGP-ŚRW
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Wolfgang Brylla
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie przybliżenie dziejów Śląska/Schlesien, przede wszystkim Dolnego Śląska, pod względem historyczno-politycznym, gospodarczym oraz kulturowym. Ukazana ma zostać również społeczna różnorodność regionu czy jego zafarbowanie etniczne. Śląsk charakteryzował się wymieszaniem kulturowym. Z jednej strony wpływy niemieckie, z drugiej polskie oraz czeskie spowodowały, że prowincja stała się ważnym rejonem na mapie Europy. Właśnie ze Śląska pochodzą bądź na Śląsku działali i ze Śląskiem mocno związani są znani niemieccy myśliciele (np. Schleiermacher), pisarze (np. Gryphius, Hauptmann) czy artyści (np. Willmann), którzy przyczynili się do ogólnego rozwoju szeroko pojętej niemieckiej kultury.

Szczególny nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na aspekt zielonogórski (Grünberg), najbardziej na północ wysuniętego zakątka słynącego z produkcji wina, leżącego równocześnie na terenie granicznym między Śląskiem a Marchią.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Zarys historii Śląska, w tym miasta Zielona Góra, począwszy od XIII wieku po czasy teraźniejsze. Przedstawienie multikulturowości i transgraniczności regionu i tego, co z niej zostało. Omówienie głównych tendencji rozwojowych na tle kulturowym i twórczo-artystycznym. Przybliżenie tradycji oraz dialektów śląskich.

W związku z niemiecką historią Zielonej Góry zaprezentowane zostaną w sposób interaktywny najważniejsze aspekty z jej rozwoju (przemysł, kultura, tradycja winiarska). Szczególny akcent położony zostanie na „miejsca tożsamości” w architekturze miejskiej oraz na wybitne postaci, jak F. Förster czy O.J. Bierbaum, którzy dołożyli „cegiełkę” do dorobku naukowego i kulturalnego nie tylko samego miasta, ale również do całego obszaru niemieckojęzycznego.

Metody kształcenia

portfolio, projekt (referat/prezentacja), praca ze źródłem historycznym, praca grupowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywność na zajęciach, ocena z przeprowadzonych zadań grupowych, zaliczenie projektu/referatu

Literatura podstawowa

 1. W. Engel, N. Honsza (red.): Kulturraum Schlesien. Ein europäisches Phänomen. Wrocław 2001
 2. W. Irgang, W. Bein, H. Neubach: Schlesien. Geschichte, Kultur und Wirtschaft. Köln 1995.
 3. P. Chmiel, Z. Wąsik (red.): Schlesien in der germanistischen Forschung und Lehre. Wrocław 2010.
 4. J. Bahlcke: Schlesien und die Schlesier. München 1996.
 5. K. Ullmann (red.): Schlesien-Lexikon. Mannheim 1980.
 6. Z. Kłodnicki (red.): Śląsk, Schlesien, Slezsko. Przenikanie kultur. Wrocław 2000.
 7. M. Hałub, A. Mańko-Matysiak (red.): Śląska republika uczonych (tom 1 oraz tom 2). Wrocław 2004 oraz 2006.
 8. M. Goliński (red.): Dolny Śląsk. Monografia historyczna. Wrocław 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. M. Ostrowski (red.): Zielona Góra i okolice. Wędrówka śladami przeszłości / Grünberg und Umgebung. Auf der Suche nach den Spuren der Vergangenheit. Zielona Góra 1999.
 2. B. Bielinis-Kopeć: Zabytki Zielonej Góry (część 1). Zielona Góra 2003.
 3. W.  Strzyżewski (red.): Historia Zielonej Góry. Dzieje miasta do końca XVIII wieku (tom 1 oraz tom 2). Zielona Góra 2011 oraz 2012
 4. P. Bartkowiak, J. Kuczer, D. Kotlarek (red.): Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza. Szkice biograficzne. Zielona Góra 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 20:39)