SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język mediów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język mediów
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-JM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Monika Hernik-Młodzianowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi typami oraz rodzajami mediów, funkcjonującymi w krajach niemieckojęzycznych. Przedmiot ma za zadanie uświadomić studentowi różnice pomiędzy poszczególnymi mediami drukowanymi, internetowymi oraz telewizyjnymi oraz zaznajomić go z ich funkcjami i sposobem oddziaływania na odbiorców. 

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.

Zakres tematyczny

Tematyka zajęć obejmuje aktualne wydarzenia z życia gospodarczego, politycznego oraz społeczno-kulturowego zarówno ze świata jak i krajów niemieckojęzycznych. Przedmiotem analizy będą wybrane artykuły z gazet codziennych, czasopism, artykuły ze stron internetowych oraz wybrane audycje telewizyjne. 

Metody kształcenia

Metoda sytuacyjna, metoda przypadków, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, burza mózgów, giełda pomysłów, dyskusja (panelowa, okrągłego stołu, wielokrotna);

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium, testów oraz dostarczenie zadań domowych – prac pisemnych.

Literatura podstawowa

  1. Einführung in die Kulturwissenschaft der Medien / Christa Karpenstein-Eßbach. - München : Wilhelm Fink, cop. 2004.
  2. EVA 2010 Berlin : elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie : Konferenzband / Hrsg. Andreas Bienert [et al.]. - Berlin : Gesellschaft zur Förderung Angewandter Informatik e.V., 2010.
  3. Jugend, Sprache und Medien : Untersuchungen von Rundfunksendungen für Jugendliche / Marlies Nowottnick. - Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1989.
  4. Literarische Medienreflexionen : Künste und Medien im Fokus moderner und postmoderner Literatur / hrsg. von Sandra Poppe und Sascha Seiler. - Berlin : Erich Schmidt Verlag, cop. 2008. 
  5. Medien für Kinder : von der Literatur zum Internet-Portal : ein Überblick / Hans-Dieter Kübler. - Wiesbaden : Westdeutscher Verlag, 2002.
  6. Medien oder Die Teilhabe am Menschlichen : soziokulturelle Medienlehre / Rudolf Debiel. - Berlin : Frieling, 2010.
  7. Medienwissenschaft : ein Handbuch zur Entwicklung der Medien und Kommunikationsformen. 1 Teilbd / hrsg. von Joachim-Felix Leonhard [et al.]. - Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1999.

Literatura uzupełniająca

Czasopisma i gazety codzienne, artykuły pochodzące ze stron internetowych oraz audycje telewizyjne zgodnie z wyborem prowadzącego zajęcia.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 20:10)