SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykorzystanie elementów etyki społecznej w resocjalizacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykorzystanie elementów etyki społecznej w resocjalizacji
Kod przedmiotu 05.0-WP-TZZAOD-WEES
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uczestnik przyswoi podstawowe wiadomości z dziedziny szeroko pojętej etyki, które będzie mógł wykorzystać w swojej pracy zawodowej jak i w życiu codziennym. Wyrobi sobie moralną wrażliwość, jako nieodłączną cechę przedstawiciela zawodu o szczególnej doniosłości społecznej

Wymagania wstępne

Zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą na temat terminów moralnych oraz historii etyki

Zakres tematyczny

1) Historia tyki oraz doktryn moralnych

2) Podstawowe pojęcia moralne – norma, wartość itp.

3) Główne elementy etyki społecznej

4) Etyka społeczna jako etyka normatywna

5) Kwestia dialogu jako podstawowy element etyki współczesnej

Metody kształcenia

Metoda warsztatowa, praca w grupach, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – warunkiem i podstawą zaliczenia jest pozytywna ocena z pracy pisemnej

Literatura podstawowa

Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza wyd. II, 2009

Singer P., Etyka praktyczna, Książka i Wiedza, 2003

Arystoteles, Etyka nikomachejska, ks. I

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, tom II, WAM, 2009

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Przygotował: mgr Dariusz Maj


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:48)