SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Specyficzne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia). Koncepcje specjalnych zaburzeń rozwoju - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Specyficzne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia). Koncepcje specjalnych zaburzeń rozwoju
Kod przedmiotu 05.6-WP-TZZAOD-SZRUS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie wiedzy na temat specyficznych zaburzeń rozwojowych umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) oraz koncepcji parcjalnych zaburzeń rozwoju

 

Wymagania wstępne

Ogólna orientacja w temacie zaburzeń szkolnych

Zakres tematyczny

Definicje specyficznych zaburzeń w uczeniu się

Skąd się bierze dysleksja? – pierwotne przyczyny dysleksji rozwojowej: koncepcja genetyczna, organiczna, hormonalna i psychodysleksji

Przyczyny, rodzaje, obawy – wieloaspektowa diagnoza trudności dyslektycznych

Diagnoza różnicowa

Wpływ zaburzeń dyslektycznych na rozwój osobowości młodego człowieka

Sytuacja szkolna ucznia z dysleksją rozwojową – jak może pomóc nauczyciel, terapeuta, rodzic

Kwestionariusz dysleksji dla dorosłych

Trudności dorosłych dyslektyków

Dar dysleksji – sławni dyslektycy

Zalecenia dla rodziców dzieci dyslektycznych

Dysleksja problem całego życia

Metody kształcenia

Warsztat, praca w grupach, praca na przypadkach, prezentacja multimedialna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (50% ogólnej oceny) oraz opracowanie indywidualnie lub w grupach prezentacji multimedialnej (50%).

Literatura podstawowa

BOGDANOWICZ M. O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu: odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Lublin: „Linea”, 1994

BOGDANOWICZ M., Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie, Gdańsk: „Harmonia”, 2003

CIESZYŃSKA J., Nauka czytania krok po kroku: jak przeciwdziałać dysleksji, Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001

CZAJKOWSKA I., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole: poradnik dla nauczyciela, Warszawa: WSiP, 1996

GRABAŁOWSKA K. i inni, ĆWICZENIA w czytaniu i pisaniu: poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 1995

DAVIS R., Dar dysleksji: dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć, Poznań: „Zysk i S- ka”, cop. 2001

ELLIOT J., Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów, Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000 

JUSZCZYK S., Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu, Katowice: „Śląsk”, 1997

KAJA B., Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka, Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1995

MICKIEWICZ J., Jedynka z ortografii?: Rozpoznawanie dysleksji w starszym wieku szkolnym, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 1995

PĘTLEWSKA H., Przezwyciężyć trudności w czytaniu i pisaniu, Kraków: „Impuls”, 1999

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Przygotował: mgr Piotr Żyto


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:48)