SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka służb publicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka służb publicznych
Kod przedmiotu 08.1-WP-KzEW-SwKP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Walczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wskazanie na nieodłączny udział sfery moralnej w działalności człowieka w przestrzeni publicznej. Zwrócenie uwagi na to, że etyka normatywna w postaci, doktryn, zasad, założeń jest stale obecna w życiu publicznym. Oprócz usystematyzowanej, skodeksowanej formy obecności funkcjonuje również w wymiarze relacji opartych na zaufaniu, odpowiedzialności. Zasady etyczne w przestrzeni publicznej przeważnie współdziałają z wartościami cenionymi w ogóle w danym społeczeństwie, grupie, czy też w wymiarze instytucjonalnym. Są „wtopione” w różnego rodzaju etosy. Ukazanie historycznych, społecznych, moralnych aspektów kształtowania się różnych etosów aż po współczesne wzorce w życiu publicznym opartym na założeniach społeczeństwa obywatelskiego.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Etos – wybrane definicje, aspekty, konteksty.

Godność i moralna autonomia jednostki – człowiek w centrum etyki.

Zaufanie. Zawody zaufania społecznego.

Przestrzeń i struktura życia publicznego – sprawiedliwość i tolerancja jako filary „ładu społecznego”.

Sfera publiczna – opinia publiczna – rozum publiczny.

Etyka służb społecznych.

Kodeksy, wzorce i etos zawodowy - wymiar etyczny.

Metody kształcenia

Analiza i interpretacja tekstów o charakterze interdyscyplinarnym, studium przypadku, dyskusja, elementy wykładu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena na zaliczenie składa się z dwóch elementów: ocena aktywności w czasie dyskusji i udziału w pracy grupy w czasie zajęć, ocena eseju na zadany temat

Literatura podstawowa

Etyka w teorii i praktyce. Antologia tekstów, red. Z. Kalita, Wrocław 2001

Z. Ziembiński, Wartości konstytucyjne. Zarys problematyki, Warszawa 1993

Z. Ziembiński, O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992

A. MacIntyre, Etyka i polityka, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)