SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Strategie zapobiegania przestępczości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Strategie zapobiegania przestępczości
Kod przedmiotu 16.9-WP-KzEW-SZP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie słuchaczom strategii zapobiegania przestępczości

Wymagania wstępne

Znajomość prawa karnego, procesowego, wykonawczego, prawa policyjnego. Znajomość kryminologii i kryminalistyki. Znajomość zadań organów administracji publicznej. Znajomość systemu organów bezpieczeństwa w RP

Zakres tematyczny

Przestępczość w rozumieniu prawnym i kryminologicznym.

Pojęcie strategii w zakresie zwalczania przestępczości i w zapobieganiu przestępczości.

Strategie destruktywne. Strategie kreatywne.

Etapy działań zapobiegawczych.

Pojęcie bezpieczeństwa, pojęcie bezpieczeństwa obywateli, pojęcie porządku publicznego.

Przestępczość jako rodzaj zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pojęcie profilaktyki.

System przeciwdziałania przestępczości i patologiom.

Zakres odpowiedzialności organów za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce.

Zakres odpowiedzialności służb państwowych a zwłaszcza Policji w przedmiocie zapobiegania przestępczości.

Podstawy prawne działań profilaktycznych.

Lokalne programy prewencyjne – pojęcie.

Przesłanki faktyczne do działalności zapobiegawczej.

Zasady budowy programów prewencyjnych.

Rola rozpoznania zagrożeń działalnością przestępczą w wyborze tematyki prewencyjnej.

Etapy formułowania programów prewencyjnych.

Kryminogenne czynniki przestrzeni.

Wpływ środowiska na przestępczość.

Rola ochrony osób, mienia i obiektów w zakresie zapobiegania przestępczości.

Obiekty podlegające obowiązkowej ochronie.

Rola monitoringu obiektowego i ulicznego w profilaktyce.

Przedstawienie i omówienie (wybranych, aktualnie realizowanych) lokalnych programów profilaktycznych odnoszących się do: bezpieczeństwa osobistego obywateli, mienia obywateli, problematyki uzależnień, bezpieczeństwa w obszarze szkół i placówek wychowawczych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zagrożeń terrorystycznych.

Metody kształcenia

Warsztat - analiza przypadków/prezentacja, aktywna dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 Na ocenę składają się: aktywny udział w zajęciach, dyskusjach, pozytywnie oceniony sprawdzian pisemny.

Literatura podstawowa

Krupiarz W., Czapska J., Zapobieganie przestępczości w środowisku lokalnym. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999

Gontarzewski Z., Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych - jednoosobowe patrole policyjne: materiały pokonferencyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji 2008

Czapska J., Kury H., Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, 2002

Kossowska A., Sytuacyjne zapobieganie przestępczości „Archiwum Kryminologii” t. XX Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, (red) Czapska J., Widacki J., Warszawa 2000

Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2004

Bratton W., Knobler P., Przełom. Jak szef policji nowojorskiej powstrzymał epidemię przestępstw. Poznań 2000

Kelling G. L., Coles C.M., Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Poznań 2000

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)