SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychopatologia kryminalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychopatologia kryminalna
Kod przedmiotu 14.4-WP-KzEW-PK
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. med. Wioletta Giemza-Urbanowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie psychologicznych, biologicznych (organicznych) i społecznych uwarunkowań podejmowania zachowań przestępczych, a także roli ofiary i psychologicznych skutków bycia ofiarą, na problematykę zajęć składają się takie tematy jak: zaburzenia procesów poznawczych i emocjonalnych a czyny naruszające normy prawne, patologia i dysfunkcja rodzin macierzystych a adaptacja społeczna, psychologiczne i społeczne determinanty kształtowania się postaw wobec norm prawnych, psychopatologiczne skutki bycia ofiarą przestępstwa.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu psychopatologii, psychologii ogólnej i osobowości.

Zakres tematyczny

Przyczyny zaburzeń psychicznych, charakter i ich istota.

Czynniki patologiczne a motywacja przestępcza.

Zaburzenia u ofiar przestępstwa.

Patologia i dysfunkcyjność rodzin.

Recydywa przestępcza.

Prognoza readaptacji społecznej wśród zaburzonych sprawców przestępstw.

Metody kształcenia

Warsztat problemowy. Warsztat konwersatoryjny. Dyskusja. Analiza przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Każdy słuchacz zobowiązany jest do wykonania i przedstawienia referatu. Notowana jest aktywność i przygotowanie podczas warsztatów.

Literatura podstawowa

J. Strelau (2005) Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kosslyn S.M., Rosenberg R.S (2006). Psychologia. Mózg, człowiek, świat. Kraków: Wydawnictwo Znak

Okun B. (2001). Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo IPZiT

Rosenhan D.L, Seligman M.E.P., Psychopatologia, Warszawa 1994

Gierowski J. K., Szymusik A., Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie. Wybrane zagadnienia z psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej, red. Kraków 1996

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)