SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wiktymologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wiktymologia
Kod przedmiotu 05.6-WP-KzEW-Wik
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą z zakresu prawa i procesu karnego oraz kryminologii

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu kryminologii i socjologii kryminalistycznej

Zakres tematyczny

Współczesne problemy wiktymologii

Metody badań wiktymologicznych.

Charakterystyka przestępczości w świetle badań wiktymologicznych.

Problemy ofiar przestępstw.

Metody kształcenia

Dyskusja, studium przypadków, praca w grupie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwium (50%) oraz aktywność na zajęciach (50%).

Literatura podstawowa

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K.: Kryminologia; Arche s.c., Gdańsk 2004

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M.: Atlas przestępczości w Polsce 4 Oficyna Naukowa, Warszawa 2009

Siemaszko A.: Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie; Oficyna Naukowa, Warszawa 2001

Siemaszko A. (red.): Geografia występku i strachu. Polskie badanie przestępczości ’07; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)