SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Policyjne procedury postępowania z przestępczością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Policyjne procedury postępowania z przestępczością
Kod przedmiotu 16.9-WP-KzEW-PPPzP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Przedstawienie słuchaczom zagadnień takich jak rozmiar i dynamika przestępczości, strategie zapobiegania przestępczości w Polsce i na świecie, modele postępowania z przestępcami oraz wykonywanie środków wychowawczych i kar w stosunku do przestępców

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, kryminologii i kryminalistyki

Zakres tematyczny

Pojęcie osoby-przestępcy w różnych systemach prawnych

Przestępczość w Polsce i na świcie: charakter i dynamika

Etiologia przestępczości

Zasady postępowania z przestępcami w Polsce

Policyjne bazy danych

Reakcja wymiaru sprawiedliwości na przestępczość w Polsce i na świecie

Programy organizacji pozarządowych adresowanie do przestępców

Metody kształcenia

wkład problemowy, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium

Literatura podstawowa

Gaberle A., Nierozłączna triada: przestępczość, przestępca, społeczeństwo, Wydawnictwo Arche 2003

HołdaJ., Hołda Z., Żurawska B., Prawo karne wykonawcze. 4 wydanie

Jasiński J. (red.), Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce; Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978

Moczydłowski P., Przestępca na uwięzi – elektroniczny monitoring sprawców przestępstw, lus et Lex 2006

Rzeplińska I., Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych – przed i po transformacji; „Archiwum Kryminologii” 2007

Wilkowska-Płóciennik, Postępowanie w sprawach nieletnich, C.H. Beck, 2011

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Przygotował: mgr Zenon Osajca


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)