SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prewencja kryminologiczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prewencja kryminologiczna
Kod przedmiotu 10.4-WP-KzEW-PKrym
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ernest Magda
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Przedstawienie słuchaczom istoty oraz prawnego i socjologicznego rozumienia fenomenu przestępczości. Przedstawienie i omówienie poszczególnych rodzajów przestępstw. Przybliżenie problematyki profilaktyki oraz strategii przeciwdziałania przestępczości. Słuchacz powinien zdobyć samodzielną umiejętność analizy problemu przestępczości oraz poznać stosowną w tym zakresie literaturę.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza o zjawisku przestępczości

Zakres tematyczny

Przestępczość zorganizowana a nowe formy i techniki działań antyprzestępczych

Zwalczanie przestępczości z perspektywy unijnej i międzynarodowej

Zorganizowana przestępczość gospodarcza

Zorganizowane formy terroryzmu

Przestępczość samochodowa

Przestępczość teleinformatyczna i elektroniczna

Przestępczość powrotna

Przestępstwa prohibicyjna

Przestępstwa przeciwko dziedzictwu kultury

Problematyka handlu ludźmi

Metody kształcenia

Wykład problemowy, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego

Literatura podstawowa

T. Cielecki, Prewencja kryminalna. Studium z profilaktyki kryminologicznej, Uniwersytet Opolski, Opole 2004

K. Indecki (red.), Przestępczość terrorystyczna. Ujęcie praktyczno-dogmatyczne, Poznań-Białystok-Łódź 2006

J. Szafrański (red.), Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych, Szczytno 2007

E. W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm w ujęciu praktycznym, Kraków 2005

Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie. Kraków 2002

K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Wolters Kluwer, Warszawa 2007

L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna. Wolters Kluwer, Warszawa 2009

J. Kosiński (red.), Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych, Szczytno 2003

J. Kosiński, Przestępczość teleinformatyczna. Materiały seminaryjne, Szczytno 2006

K. Boratyńska (red.), Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych. Lexis Nexis, Warszawa 2006

C. Nowak, Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych, C. H. Beck, Warszawa 2008

W. Pływaczewski (red.), Handel ludźmi-współczesne niewolnictwo, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006

W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)