SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sprawiedliwość naprawcza w postępowaniu sądowym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sprawiedliwość naprawcza w postępowaniu sądowym
Kod przedmiotu 16.9-WP-KzEW-SNwPS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Katarzyna Kijowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą z zakresu prawa i z przysługującymi stronom instrumentami prawnymi postępowania sądowego

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Formy sprawiedliwości naprawczej

Idea sprawiedliwości naprawczej - mediacje ofiara/sprawca

Rola i funkcje mediatora

Przebieg postępowania procesu mediacji po wyroku

Korzyści płynące z postępowania mediacyjnego po wyroku

Postępowanie sądowe i jego rodzaje (cywilne, karne, sądowoadministracyjne)

Prawa i obowiązki stron postępowania sądowego

Akt oskarżenia

Rozpoczęcie rozprawy i jej przebieg

Wydanie wyroku; apelacja i postępowanie odwoławcze

Metody kształcenia

Ćwiczenia konwencjonalne, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest aktywny udział studenta w dyskusjach na zajęciach (50% ogólnej oceny) oraz pozytywna ocena z kolokwium (50%).

Literatura podstawowa

Dukiet-Nagórska T. (red.): Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, LexisNexis 2010

Gaberle A., Rozstajne drogi. Wymiar sprawiedliwości między retrybutywną a naprawczą reakcją na przestępstwo, w: Prawo w XXI wieku. Księga Pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. A. Czapliński, Warszawa 2006.

Gąsior J., Spostrzeżenia wyniesione z mediacji w sprawach karnych w postępowaniu dochodzeniowym, „Mediator” 2009

Płatek M., M. Fajst: Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, Warszawa 2003

Wright M., Przywracając szacunek sprawiedliwości, Warszawa 2005

Zalewski W., Sprawiedliwość naprawcza. Początek ewolucji polskiego prawa karnego?, Gdańsk 2006

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)