SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka resocjalizacji a sprawca przestępstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka resocjalizacji a sprawca przestępstwa
Kod przedmiotu 05.9-WP-KzEW-MRaSP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu wykorzystywania sposobów, form, technik i środków w celu eliminowania wśród osadzonych (w jednostkach penitencjarnych) postaw społecznie nieakceptowanych. Pojęcie i zadania metodyki pracy resocjalizacyjnej. Poznanie pracy wychowawcy penitencjarnego w oparciu o określone metody penitencjarne.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, psychologii, patologii, kryminologii i aksjologii

Zakres tematyczny

Oddziaływanie resocjalizacyjne na sprawców przestępstw

Zakład karny jako instytucja wychowawcza

Procedura resocjalizacyjna i prognoza kryminologiczna

Indywidualny Program Resocjalizacyjny

Europejskie Reguły Więzienne

Metody wpływu grupy

Metody psychokorekcyjne

Metody kształcenia

Warsztat, dyskusja, metoda projektów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium

Literatura podstawowa

Machel H., Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1994

Dybalska J., Kobieta w więzieniu. Warszawa 2009

Bonda K., Polskie morderczynie. Warszawa 2009

Ambrozik W., Młodociani mordercy. Poznań 2003

Hołyst B., Socjologia kryminalistyczna. Warszawa 2007

Kozaczuk F., Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych. Rzeszów 2008

Przybyliński S., Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków 2008

Pastwa-Wojciechowska B., Kliniczne i sądowo – penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka. Kraków 2007

Jaworska A., Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. Kraków 2009

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Przygotował: mjr mgr Dariusz Rączkowski


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)