SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Determinanty zjawisk przestępczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Determinanty zjawisk przestępczych
Kod przedmiotu 16.9-WP-KzEW-DZP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marzanna Farnicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Umiejętności i kompetencje w zakresie: korzystania z wiedzy kryminologicznej; dostrzegania przejawów i rozumienia uwarunkowań patologii społecznej; zapobiegania patologiom społecznym i zachowaniom przestępczym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Syndrom i potencjał przestępczości.

2. Rozwój społeczno-ekonomiczny a przestępczość.

3. Dysfunkcjonalność rodziny.

4. Niedomagania funkcjonowania szkoły.

5. Zjawiska kulturowe o negatywnej treści społecznej.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, praca indywidualna i w grupach, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady kończą się egzaminem. Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest egzamin ustny z zagadnień programowych. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest 60% poprawnych odpowiedzi na wybierane losowo pytania (słuchacz losuje 3 pytania z punktowanymi odpowiedziami).

Literatura podstawowa

  • A. Krause (2010) Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków, Impuls
  • W. Dykcik (2009) (red.) Pedagogika specjalna, Poznań, UAM
  • H.J.Schneider, Zysk z przestępstwa. Środki masowego przekazu a zjawiska przestępczości, Warszawa 1992
  • K.Ostrowska, Psychologiczne determinanty przestępczości młodocianych. Analiza kryminologiczna, Warszawa 1981

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)