SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo represyjne. Zagadnienia procesu karnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo represyjne. Zagadnienia procesu karnego
Kod przedmiotu 10.4-WP-KzEW-PR
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Przedstawienie słuchaczom na czym polega postępowanie karne i jaki jest jego cel.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza o zjawisku przestępczości

Zakres tematyczny

Źródła prawa

 

Naczelne zasady w postępowaniu karnym

Podział postępowania karnego

Funkcje norm procedury karnej

Cele procesu karnego

Przedmiot procesu

Rodzaje procesu a rodzaj odpowiedzialności prawnej

Działy procesu karnego

 

Metody kształcenia

Wykład problemowy, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu ustnego

Literatura podstawowa

Artymiak G., Rogalski M., Sobolewski Z., Proces karny. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2007

Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007

Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna 7 wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

Waltoś S., Proces karny zarys systemu, Wydawnictwo prawnicze LexisNexis 2009

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Przygotował: dr hab. Leszek Kania


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)