SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia sądowa i penitencjarna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia sądowa i penitencjarna
Kod przedmiotu 14.4-WP-KzEW-PSiP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii sądowej i penitencjarnej. Rozwijanie  wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów pracy sądowniczej i więziennictwa. Poznanie  głównych teorii przestępczości. Umiejętność charakteryzowania antyspołecznego zaburzenia osobowości oraz określenia przyczyn i metod leczenia, a także możliwości zapobiegania przestępczości

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość  z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej i klinicznej.

Zakres tematyczny

Problemy krzywdzenia dzieci- formy i skutki emocjonalnego krzywdzenia, fizyczne znęcanie się nad dziećmi, seksualne wykorzystywanie, problemy badań psychologicznych.

Psychologia przesłuchania. Specyfika zeznań dzieci. Przygotowanie dziecka do zeznań w sądzie

Kazirodztwo: charakterystyka, mechanizmy, konsekwencje

Rola psychologa w procesie karnym - opiniowanie w sprawach dorosłych sprawców przestępstw

Psychopatologia a zachowania przestępcze, epigeneza zaburzeń, profilowanie psychologiczne sprawców zabójstw.

Zachowania przestępcze nieletnich: uwarunkowania, mechanizmy, czynniki ryzyka, zaburzenia psychiczne nieletnich, recydywa.

Psychologia penitencjarna, pomoc sprawcom i ofiarom przestępstw.

Metody kształcenia

Aktywne metody pracy z grupą: prezentacje/referat, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warsztaty kończą się zaliczeniem z oceną. Każdy słuchacz zobowiązany jest do wykonania i przedstawienia prezentacji multimedialnej lub referatu, po wcześniejszym skonsultowaniu i omówieniu ich z prowadzącym. Notowana jest aktywność i przygotowanie podczas zajęć poprzez ocenianie aktywności.

Literatura podstawowa

Ciosek M. (2003). Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa: Lexinexis.

Akerman M. (2005). Podstawy psychologii sądowej. Gdańsk: GWP.

Memon, A., Vrij, A., Bull, R. (2003). Prawo i psychologia. Gdańsk: GWP.

B.Krahe. (2006). Agresja. Gdańsk: GWP.

Beisert M.(2004) Kazirodztwo  Wyd. Scholar

Poznaniak W.(2005) Psychologia sądowa-wybrane zagadnienia. W: H. Sęk(red) Psychologia Kliniczna GWP

Literatura uzupełniająca

Hare, R. (2007). Psychopaci są wśród nas.  Kraków: Wydawnictwo Znak.

Buss. D. (2007). Morderca za ścianą. Gdańsk: GWP.

Dreszer. R. (1964). Psychiatria sądowa dla prawników. Warszawa: PZWL.

Giannanngelo S. (2007). Psychopatologia seryjnego morderstwa. Poznań: Wydawnictwo JPTQ.

Pospiszyl. K. (2000). Psychopatia. Warszawa: Wydawnictwo Żak

Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji (2005). Pod red. J.Świtka, M.Kuć, I.Niewiadomska, Lublin

Z. Majchrzak (2003). Nieletni,  młodociani, dorośli zabójcy i mordercy.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)