SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kryminalistyka (rozpoznawcza, wykrywcza, dowodowa, zapobiegawcza) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kryminalistyka (rozpoznawcza, wykrywcza, dowodowa, zapobiegawcza)
Kod przedmiotu 10.4-WP-KzEW-Krym
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie słuchaczom kluczowych zagadnień przedmiotu – w tym ekspertyz oraz czynności operacyjno - rozpoznawczych; prezentacja istoty wykrywania i dowodzenia.

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Technika, taktyka i strategia kryminalistyczna.

Oględziny miejsca zdarzenia.

Identyfikacja kryminalistyczna.

Ekspertyza kryminalistyczna.

Daktyloskopia.

Balistyka.

Badania DNA.

Badania pisma i dokumentów.
Mechanoskopia.

Traseologia.

Portret pamięciowy i antroposkopia.

Czynności operacyjno – rozpoznawcze.

Osobowe środki dowodowe.

Przeszukanie.

Wizja lokalna.

Eksperyment procesowy.

Metody kształcenia

Analiza i interpretacja tekstów, dyskusja, samokształcenie, ćwiczenia prowadzone z użyciem interaktywnych metod nauczania

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Literatura podstawowa

E.Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka czyli rzecz o metodach śledczych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Hołysz, Kryminalistyka; Warszawa 2002

T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Zakamycze 2005

M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia praktyki śledczo-sądowej, M. Kulicki (red.), wyd. II, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

J. Widacki (red.), Kryminalistyka, wyd. II, C.H. Beck, Warszawa 2002

J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Przygotował: mgr Zenon Osajca


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)