SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Specyfika funkcjonowania nieletnich sprawców i ofiar przestęstw - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Specyfika funkcjonowania nieletnich sprawców i ofiar przestęstw
Kod przedmiotu 16.9-WP-KzEW-SFNSiOP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Słuchacz posiądzie wiedzę na temat przestępczości nieletnich sprawców przestępstw.

Wymagania wstępne

Ogólna orientacja w problemach patologii społecznych, podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwojowej.

Zakres tematyczny

Podstawowe pojęcia ustawowe: czyn karalny, nieletni, młodociany, sąd rodzinny

Zadania Policji w zakresie ujawniania i zapobiegania przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich

Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich

Demoralizacja

Socjalizacja

Uwarunkowania przestępczości nieletnich

Ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Właściwość sądów rodzinnych

Metody kształcenia

Wykład problemowy, wykład dyskusyjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Słuchacz dokona indywidualnej analizy dziecka niedostosowanego społecznie określając jego przejawy i przyczyny.

Literatura podstawowa

Bieńkowska E., Walczak-Żochowska A., Postępowanie w sprawach nieletnich, komentarz, Warszawa 2003

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)