SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium
Kod przedmiotu 05.0-WP-KzEW-S
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Kryminologia z elementami wiktymologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie i opracowanie redakcyjne monografii poświęconej problematyce zagrożeń obyczajowych i egzystencjalnych współczesnej młodzieży doświadczanych w środowiskach jej aktywności życiowej

Wymagania wstępne

Orientacja w literaturze poświęconej współczesnej problematyce młodzieży i jej zagrożeń socjalizacyjnych i egzystencjalnych w warunkach środowisk jej życiowej aktywności. Doświadczenie zawodowe względnie zaangażowanie w pracę na rzecz opieki, pomocy, wsparcia społecznego młodzieży zagrożonej egzystencjalnie i obyczajowo.

Zakres tematyczny

Ustalenie indywidualnych zainteresowań poznawczych uczestników seminarium.

Sprecyzowanie tematów opracowań cząstkowych – autorskich: ich struktury i bibliografii.

Analiza i prezentacja problemu na podstawie dobranej literatury.

Opracowanie i interpretacja wyników badań.

Konsultacje merytoryczne i sprawdzenie przygotowywanych tekstów opracowań autorskich – ich weryfikacja i redakcja.

Akceptacja złożonych tekstów, ich korekta i redakcja tomu.

Metody kształcenia

dyskusja, konsultacje, praca w grupach, praca z tekstem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej: sukcesywne wykonywanie zadań związanych z projektem pracy  wyznaczane z promotorem, złożenie pracy

Literatura podstawowa

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008

Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Prowadzenie badań przez Internet podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia Socjologiczne” 2006, 3

Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010

Hajduk E., Hipoteza w badaniach społecznych, Zielona Góra 2006

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2007

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

Każdorazowo przedstawiana słuchaczom przez promotora

Uwagi

Przygotował: prof. dr hab. Jerzy Modrzewski


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:51)