SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu
Kod przedmiotu 05.1-WP-EEiTP-MEMP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z problematyką wprowadzania dziecka w świat matematyki. Rozwijanie umiejętności projektowania ofert matematycznych zgodnie. Dostrzeganie potrzeby dokształcania się w zakresie nowych rozwiązań dotyczących edukacji matematycznej dziecka w wieku przedszkolnym.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw nauczania matematyki, psychologiczna wiedza o dziecku w wieku przedszkolnym oraz o procesach uczenia się.

Zakres tematyczny

Matematyczne myślenie i działanie dziecka: rozwój dziecięcego myślenia, sposoby i etapy uczenia się matematyki, intuicje matematyczne. Psychiczna dojrzałość do uczenia się matematyki u dzieci w wieku przedszkolnym - elementy dojrzałości do uczenia się matematyki. Główne problemy przedszkolnej edukacji matematycznej. Schemat ciała - pojęcie, orientacja w schemacie ciała. Konieczność zachowania ciągłości i korelacji treści kształcenia w edukacji matematycznej realizowanej w domu i w przedszkolu. Treści edukacji matematycznej w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Edukacja matematyczna w przedszkolu, jej specyfika, cele i treści – analiza programów i podręczników. Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni. Kształtowanie umiejętności liczenia. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie, rozdzielanie po kilka

Klasyfikowanie jako porządkowanie wiedzy o świecie. Szeregowanie jako wykrywanie różnic między przedmiotami. Zbiory – ustalanie równoliczności. Metodyka konstruowania gier planszowych. Miara i sens mierzenia. Rytmy, kompensacje, przekształcenia. Figury geometryczne. Przyczyna i skutek, orientacja w czasie (dni i noce, pory roku, dni tygodnia, miesiące). Środki dydaktyczne stosowane w procesie wprowadzania dzieci w świat matematyki. Zabawy, gry i sytuacje zadaniowe w edukacji matematycznej dziecka.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny i konwencjonalny, prezentacja multimedialna

Ćwiczenia:  praca z książką, praca z dokumentem źródłowym; problemowe - dyskusja, burza mózgu,  praktycznego działania - projektowanie zadań i wykonanie środków dydaktycznych, konstruowanie gier matematycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów: W formie pisemnej przygotowanie zadań problemowych z matematyki – 50% oceny końcowej

Zaliczenie z ćwiczeń:  pozytywnie oceniony zestaw zadań (dla wybranej kategorii wiekowej dzieci) dotyczących przeliczania, klasyfikowania, szeregowania, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni wraz z zastosowanymi środkami dydaktycznymi oraz gry matematycznej (ściganki, opowiadania, o ściśle określonym wątku matematycznym), analiza gotowych propozycji zadań, pakietów edukacyjnych z zakresu matematyki. Ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną zgromadzonych w trakcie semestru ocen – 50 % oceny końcowej

Ocena ostateczna:  Średnia ocen z ćwiczeń i wykładów

Literatura podstawowa

Fiedler M., Matematyka już w przedszkolu. Warszawa  1991.

Filip J., Rams T., Dziecko w świecie matematyki. Kraków 2000.

 Gruszczyk-Kolczyńska E., (red.), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Warszawa 2009

Gruszczyk-Kolczyńska E., Jak kształtuje się u dzieci psychiczna dojrzałość do uczenia się matematyki?  „Wychowanie w Przedszkolu” 1988 nr 6, 7, 8, 9.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Edukacja matematyczna sześciolatków, „Wychowanie w Przedszkolu” 1993 nr 10, 1994 nr 1.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Edukacja matematyczna sześciolatków, „Wychowanie w Przedszkolu” 1993 nr 5,6,7.

Kielar-Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa 1992

Literatura każdorazowo ustalana przez prowadzącego

 

Literatura uzupełniająca

Artykuły dotyczące podejmowanej podczas zajęć problematyki w czasopismach: 

„Wychowanie w Przedszkolu”, „Bliżej Przedszkola”.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 22:03)