SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do terapii pedagogicznej
Kod przedmiotu 05.0-WP-EEiTP-WTP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawową terminologią terapii pedagogicznej i procedurą diagnostyczno-terapeutyczną.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki ogólnej i dydaktyki, podstawy psychologii rozwojowej, podstawy psychologii klinicznej, metody nauki czytania i pisania.

Zakres tematyczny

Wykład

Wyjaśnienia terminologiczne – specjalne potrzeby edukacyjne, diagnoza, terapia, terapia przyczynowa, terapia objawowa, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia reedukacyjne, zajęcia wyrównawcze, trudności w uczeniu się specyficzne trudności w uczeniu się, dysleksja, dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia. Historia badań nad dysleksja rozwojową. Częstość występowania dysleksji, dysortografii, dysgrafii. Etiologia dysleksji rozwojowej. Patomechanizm dysleksji: neuropsychologiczne podstawy czynności czytania i pisania według A. Łurii D. Bakkera, zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych i ich integracji – symptomy zaburzeń, typologia dysleksji, dynamika dysleksji, ryzyko dysleksji.

Ćwiczenia

System opieki terapeutycznej – prawo do edukacji w polskim systemie oświaty, zakresy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych, polskie dokumenty prawne gwarantujące uczniom z dysleksją i trudnościami w uczeniu się pomoc psychologiczno-pedagogiczną – zapisy dotyczące zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i egzaminów, systemy opieki terapeutycznej na świecie. Cele terapii pedagogicznej (cel nadrzędny i cele operacyjne). Podmiot i przedmiot terapii pedagogicznej. Formy terapii pedagogicznej. Zasady terapii pedagogicznej. Procedura diagnostyczno-terapeutyczna – narzędzia diagnostyczne i metody terapii.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny.

Ćwiczenia – praca z książką i materiałami źródłowymi, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, metoda przypadku, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (50%), ocena z projektu (25%) oraz studium przypadku (25%).

Wykład – oceną z wykładów jest średnia arytmetyczna ocen osiągniętych na kolokwiach.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1989.
  2. Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole: poradnik nie tylko dla polonistów, Gdynia 2005.
  3. Bogdanowicz M, Adryjanek A., Rożyńska M., Uczeń z dysleksją w domu: poradnik nie tylko dla rodziców, Gdynia 2007.
  4. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole: poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1989.

Literatura uzupełniająca

  1. Maciarz A., Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej, Warszawa 1992.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:38)