SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zagadnienia wybrane wiedzy o przyrodzie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zagadnienia wybrane wiedzy o przyrodzie
Kod przedmiotu 05.1-WP-EEiTP-ZWWP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Hanna Uździcka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi gatunkami i morfologią flory polskiej oraz z procesami zachodzącymi w ekosystemach. Wykształcenie umiejętności oznaczania roślin i wykonywania zbiorów przyrodniczych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Charakterystyka morfologiczna okazów zielnikowych organów roślin (korzeń, pęd, liść, kwiat, owoc i nasienie). Oznaczanie gatunków roślin zielnych i zdrewniałych występujących w najbliższym otoczeniu. Wykonywanie zielników i prowadzenie dokumentacji zajęć. Sposoby rozmnażania roślin i ich funkcje życiowe. Środowisko przyrodnicze łąk i miast. Wykłady dotyczą aspektów teoretycznych poszczególnych zagadnień, zaś ćwiczenia polegają na praktycznych zadaniach w pracy z okazami przyrodniczymi.

Środowisko życia, morfologia, odżywianie, funkcje ekologiczne, rozmnażanie z cyklem rozwojowym oraz etologia fauny polskiej wraz z oznaczaniem jej gatunków. Biotop i biocenoza podstawowych ekosystemów polskich (pole, las, zbiornik wodny), procesy w nich zachodzące i udział człowieka w ich funkcjonowaniu. Prowadzenie zbiorów przyrodniczych i dokumentacji zajęć.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, pogadanka, prelekcja, pokaz, praca w grupach, burza mózgów, wycieczka dydaktyczna, film dydaktyczny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie zaliczenia wszystkich zajęć i kolokwium. Zaliczenie poszczególnych zajęć następuje na podstawie przygotowania teoretycznego, praktycznej umiejętności rozpoznawania okazów botanicznych objętych tematyką zajęć oraz dokumentacji odbytych ćwiczeń.

Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium.

Obowiązuje zaliczenie każdej z form zajęć.

Ocena ostateczna to ocena uzyskana z wykładów.

Literatura podstawowa

 1. Aichele D., Golte-Bechlte M.: Jaki to kwiat. PWRiL. Warszawa 1984.
 2. Botanika. Pr. zbiorowa pod red. B. Polakowskiego. PWN. Warszawa 1998.
 3. Jerzak L., Radkiewicz J., Uździcka H.: Przewodnik do ćwiczeń biologicznych. Zielona Góra. 1994
 4. Podbielkowski Z.: Roślinność kuli ziemskiej. PWN. Warszawa 1986.
 5. Radomski J., Jasnowska J.: Botanika. Szczecin 1998.
 6. Seneta W.: Dendrologia. PWN Warszawa 1993.
 7. Szaferowa J.: Poznaj 100 roślin. PWRiL. Warszawa 1993.
 8. Szwedler J., Sobkowiak M.: Spotkania z przyrodą. Rośliny. Mulico O.W. 1998.
 9. Szweykowska A., Szweykowski J.: Botanika. Tom I. Morfologia. PWN. Warszawa 2004.
 10. Szweykowska A., Szweykowski J.: Botanika. Tom II. Systematyka. PWN. Warszawa 1998.
 11. Szweykowscy A, J.: Botanika. Warszawa 1999.
 12. Świat roślin. Pr. zbiorowa pod red. Prończuk. PWN Warszawa 1983.Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Zajęcia realizowane w mniejszych grupach ze względu na ich praktyczny charakter.

Kurs I realizowany w semestrze letnim , kurs II w semestrze zimowym, co umożliwia realizację w czasie lata zadań związanych z bezpośrednim kontaktem z przyrodą


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 23:12)