SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka muzyki w edukacji dziecka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka muzyki w edukacji dziecka
Kod przedmiotu 05.1-WP-EEiTP-MMED
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z elementarnymi podstawami teorii muzyki, koncepcjami kształcenia muzycznego i aktywnymi formami muzycznej działalności (śpiew, gra na instrumencie, ruch z muzyka, słuchanie muzyki, tworzenie muzyki). Przygotowanie teoretyczno-praktyczne do prowadzenia zajęć muzycznych w grupie przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać podstawowa wiedzę z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki, dydaktyki. Kompetencje wokalne, słuchowe, ruchowe niezbędne w pracy muzycznej.

Zakres tematyczny

 1. Cele i zadania edukacji muzycznej
 2. Podstawowe wiadomości z zakresu nauki o muzyce
 3. Miejsce edukacji muzycznej w procesie edukacji kulturalnej dzieci
 4. Prawidłowości rozwoju muzycznego dzieci
 5. Różne wymiary edukacji muzycznej
 6. 6.  Wybrane koncepcje i metody pracy muzycznej z dziećmi ( E.J.Dalcroze, C.Orff, Z.Kodaly, Sch. Suzuki, E.E.Gordon, B.Strauss,   L. Bajkowska i In.)
 7. Standardy edukacji muzycznej
 8. Podstawowe formy aktywności muzycznej (śpiew, gra na instrumencie, ruch z muzyka, słuchanie muzyki, tworzenie muzyki)
 9. Metody nauczania muzyki i typy lekcji
 10. Muzyczna pedagogika zabawy
 11. Problemy kształcenia głosu dziecka, dobór repertuaru wokalnego dla dzieci
 12. Przegląd badań nad edukacją muzyczną dzieci

 

Metody kształcenia

Metody ekspresyjne, asymilacji wiedzy, twórcze

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywnej obecności ,dyskusji studentów (20%)  pracy pisemnej (30%) i prezentacji multimedialnej (50%)

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń

Literatura podstawowa

Bialkowski A., red., Powszechna edukacja muzyczna a wyzwania współczesności, Lublin 2003

Bonna B., Michalski A., Śzubertowska E., Wybrane problemy edukacji muzycznej, Bydgoszcz 2005

Enzinger G., Raszke B., red. Świat muzyki, świat zabawy, Nowy Sącz 2006

Kataryńczuk-Mania  L., red. Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, Zielona Góra 2000

Kataryńczuk-Mania  L., Wychowawcze aspekty zajęć umuzykalniających w przedszkolu, Zielona Góra 2009

Kisiel M., Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Studium metodyczno-badawcze, Katowice 2005

Sacher W..A., Wczesnoszkolna edukacja muzyczna, Kraków 1997

Literatura uzupełniająca

Bissinger-Ćwierz U., Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą, Lublin 2002

Gałęska-Tritt, Dzieci lubią śpiewać a my razem z nimi, Poznań 2007

Frołowicz  E., Aktywny uczeń w świecie muzyki, Gdańsk 2008

Gordon E.E., Umuzykalnianie niemowląt  i małych dzieci, Kraków 1997

Podolska B., Muzyka w przedszkolu, Kraków 2008

Ławrowska R., Rytm, muzyka, taniec w edukacji, Kraków 2005

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 22:09)