SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka techniki w edukacji dziecka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka techniki w edukacji dziecka
Kod przedmiotu 05.1-WP-EEiTP-MTED
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z metodyką elementarnej edukacji technicznej. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z obszaru techniki w edukacji elementarnej (np. rodzaje i własności papieru, drewna, styropianu, gliny itp.). Rozwijanie umiejętności manualnych w pracy dydaktycznej. Przygotowanie do korzystania z podstawowych pomocy i środków technicznych (linijka, nożyczki, dłuto, kombinerki, młoteczka itp.).

Wymagania wstępne

Wiedza zawarta w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Zakres tematyczny

  1. Specyfika zajęć z elementarnej edukacji technicznej. Rodzaje zajęć technicznych, Konspekt i jego budowa, Planowanie dydaktyczno-wychowawcze. Baza dydaktyczna.
  2. Obróbka różnych materiałów. montaż, Obsługa i użytkowanie urządzeń technicznych. lekcje badawcze.
  3. Zadania techniczne, wytwórcze, konstrukcyjne. Własności różnych materiałów, ich stosowanie i znaczenie           
  4. Rodzaje i właściwości papieru, drewna itp. Propedeutyczny rysunek techniczny pozwalający łamać po linii prostej i nacinać - domek, zwierzątka, przedmioty codziennego użytku i itp.
  5. Korzystanie z narzędzi technicznych tworząc ilustracje, scenki i sytuacje realne i fantastyczne inspirowane wyobraźnią, baśnią, okolicznościami.
  6. Wykonanie przez studentów prac i ćwiczeń pozwalające rozwinąć umiejętności technicznych.
  7. Planowanie zajęć technicznych edukacji elementarnej po 5 do wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej).

 

Metody kształcenia

Zajęcia mają charakter warsztatów, ćwiczeń praktycznych, prezentacje i opisy, pogadanki, dyskusje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student oceniany jest na podstawie: - przygotowania do zajęć (30%),  aktywnego w nich uczestnictwa (30%), wykonywania aktualnych prac z techniki i skonstruowanych konspektów zajęć technicznych (30%)

Literatura podstawowa

Beck J., Dabrowski A., Kazberuk J., Praca technika w klasach I-III, Warszawa 1986.

Furmanek W., Jutro edukacji technicznej, Rzeszów 2007.

Lib W., Kompetencje językowe komponentem kultury technicznej nauczycieli techniki i informatyki [w:]

Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki. Wyd. UR Rzeszów 2007.

Kazberuk J., Nauczanie pracy-techniki w kl. I-III, Warszawa 1990.

pr. zb., Praca-technika w klasach I-III, Warszawa 1982.

Literatura uzupełniająca

Plewka C., Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, cz. I, ITE, Radom 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 22:18)