SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
Kod przedmiotu 05.2-WP-EPiW-MeWF
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grażyna Biczysko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Student poznaje miejsce wychowania fizycznego w edukacji oraz podstawowe pojęcia i mechanizmy odnoszące się do rozwoju psychofizycznego oraz motorycznego dzieci i młodzieży. Nabywa umiejętności do samodzielnego prowadzenia zajęć ruchowych.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu biologii oraz ogólna sprawność psychomotoryczna.

Zakres tematyczny

Pojęcia dotyczące szeroko rozumianej kultury fizycznej. Metody wychowania fizycznego stosowane w przedszkolu i szkole. Budowa lekcji, typy i rodzaje. Proces nauczania ćwiczeń ruchowych oraz rozwój psychofizyczny dziecka.  Usprawnianie ruchowe studentów zgodnie z programem nauczania wychowania fizycznego w przedszkolu i szkole. Opracowanie konspektu lekcji wychowania fizycznego. Praktyczne zastosowanie metod nauczania w różnych typach lekcji wychowania fizycznego.

Metody kształcenia

Obserwacja, dyskusja problemowa, analiza dokumentów, metoda poglądowa, samodzielne opracowywanie materiałów metodycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest zaliczenie kolokwium z pytaniami otwartymi oraz pozycjami wyjściowymi stosowanymi w lekcjach wychowania fizycznego, opracowaniem konspektów lekcyjnych oraz samodzielnym prowadzeniem zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Bronikowski m, Śleboda R., Bronikowska M.,Janowska M.,Wychowanie fizyczne poprzez zabawy i gry ruchowe, Poznań 2007.
  2. Gniewkowski W., Wlaźnik K., Proces wychowania fizycznego w klasach początkowych. WS i P, Warszawa 1991.
  3. Maszczak T., Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym. AWF Wrocław 2000.
  4. Strzyżewski St., Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. WSiP, Warszawa 1997.
  5. Sulisz S.,  Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym. WSiP, Warszawa 2000.
  6. Tatarczuk J., Metodyka wychowania fizycznego. Zagadnienia wybrane. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra 2011.
  7. Trześniowski R., Zabawy i gry ruchowe. WSiP Warszawa 1995.
  8. Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-05-2018 10:49)