SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka kształcenia matematycznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka kształcenia matematycznego
Kod przedmiotu 05.1-WP-PMiPD-MKMa
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z celami, treściami, zasadami i metodami pracy dydaktycznej w zakresie edukacji matematycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

Zapoznanie z nowoczesnymi metodami oraz środkami edukacji matematycznej dziecka.

Kształtowanie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć wprowadzających i utrwalających wybrane pojęcia matematyczne w klasach I-III.

Kształtowanie umiejętności doboru i wykorzystania dostępnych materiałów, środków i metod pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych w edukacji matematycznej dziecka.

Kształtowanie kompetencji do krytycznej oceny praktyki pedagogicznej w zakresie edukacji matematycznej dziecka.

Wymagania wstępne

Podstawy dydaktyki ogólnej, teorii wychowania oraz wiedza z zakresu psychologii rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Zakres tematyczny

 1. Edukacja matematyczna w przedszkolu i klasach I-III, jej specyfika, cele i treści – analiza programów i podręczników a założenia systemu M. Montessori.
 2. Psychologiczne podstawy uczenia się matematyki przez dziecko. Swoistość myślenia matematycznego dziecka.
 3. Kształtowanie umiejętności praktycznych (pojęcia: czasu, miary, masy, pojemności) zgodnie z metodyka M. Montessori.
 4. Zabawy, gry i sytuacje zadaniowe w edukacji matematycznej dziecka w placówkach Montessori.
 5. Orientacja na proces - orientacja na wynik w edukacji matematycznej dziecka.
 6. Nauczanie  czynnościowe w edukacji dziecka– istota znaczenie i możliwości stosowania.
 7. Aktywność badawcza i aktywność twórcza w edukacji matematycznej dziecka w klasach I-III.
 8. Trudności dziecka w uczeniu się matematyki.

 

Metody kształcenia

Praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, burza mózgów, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, metoda projektu, prelekcja, nauczanie czynnościowe z materiałem Montessori.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

 1. Guz S., Psychopedagogiczne podstawy edukacji w systemie Montessori, W: Kształcenie wczesnoszkolne na przełomie tysiącleci, pod red. W. Puśleckiego, Warszawa 2000.
 2. Zdybel D., Obraz szkoły Montessori w świetle badań amerykańskich, W: Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, pod red. J. Piekarskiego, B. Śliwerskiego Kraków 2000.
 3. Stein B., Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej, Jedność, Kielce 2003.
 4. Lukaniuk-Quintailla A., Szkoła Marii Montessori. Historia i współczesność, Oficyna Wydawnicza Espera, Kraków 1998.
 5. Cackowska M., Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. Poradnik metodyczny, Warszawa 1990.
 6. Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa 1992.
 7. Gruszczyk-Kolczyńska E., Terapia dzieci z trudnościami  w uczeniu się matematyki, Katowice 1997.
 8. Nowik J., Nauczanie matematyki w klasach początkowych. Przewodnik bibliograficzny, Opole 1990.
 9. Semadeni Z.  (red)., Nauczanie początkowe matematyki T. 1,2,3,4,WSiP, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-05-2018 21:59)