SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Plan Daltoński w szkole podstawowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Plan Daltoński w szkole podstawowej
Kod przedmiotu 05.1-WP-PMiPD-PDwSP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
  • dr Anetta Soroka-Fedorczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z celami, treściami, metodami, zasadami i formami organizacyjnymi stosowanymi w klasach I-III pracujących systemem Planu Daltońskiego oraz kształtowanie umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z założeniami Planu Daltońskiego. 

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki ogólnej, dydaktyki ogólnej oraz psychologii rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

Zakres tematyczny

Wykład:

1.Podstawy filozoficzno-pedagogiczne Planu Daltońskiego.

2.Wizja oświatowo-psychologiczna.

3.Dbałość o jakość edukacji w klasach początkowych a plan Daltoński.

Ćwiczenia:

1.Kolory dnia – projektowanie sytuacji edukacyjnych w szkole.

2.Tablica zadań dodatkowych – projektowanie kart zadań i okazji edukacyjnych w klasach I-III.

3.Plan Daltoński a rytm dnia ucznia klas I-III - projektowanie kart czynności w zależności do pór dnia.

4.Tablica zadań – projektowanie tablicy zadań i zajęć wprowadzających w edukacji wczesnoszkolnej.

5.Planowanie pracy przez uczniów klas I-III – wprowadzanie danej aktywności, efekty korzystania z tablicy zadań, porządkowanie materiałów.

6. Prezentacja własnego portfolio.

Metody kształcenia

Podające - wykład, praca z książka i innymi źródłami wiedzy, problemowe - dyskusja, mapy myśli, drzewo decyzyjne, analiza SWOT

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:

Ocena z kolokwium ustnego lub pisemnego (do ustalenia ze studentami).

Ćwiczenia:

Pozytywne oceny z realizacji wszystkich zadań zleconych. Średnia ocen uzyskanych za poszczególne zadania i portfolio.

      Ocenę końcową stanowi średnia ocen uzyskanych z wykładu i ćwiczeń. 

Literatura podstawowa

1. Roel Rohner,  Hans Wenke, Wprowadzenie: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Pedagogika Planu Daltońskiego,  Łódź 2011,Wyd. SOR -MAN.

2. Jiri Prokop, Plan Daltoński w Brnie, W: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, pod red. B. Śliwerskiego, Kraków 2001.

3. Agata Juljańska, Marta Kwella, Kamila Szymańska, Pomocnik nauczyciela. Sprawdzone pomysły na zmotywowanie i zorganizowanie twojej klasy, Łódź 2011,Wyd. SOR -MAN.

 

 

Literatura uzupełniająca

1.Roel Ronher, Jak dziś wygląda plan daltoński? , „Bliżej Przedszkola”, 2011 nr 3.

2. Roel Rohner, Indywidualizacja drogą do sukcesu każdego dziecka, „Bliżej Przedszkola”, 2011 nr 9.

3.Roel Rohner, Plan daltoński wzorcowym narzędziem dla współczesnej edukacji, Bliżej Przedszkola, 2011 nr 11.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-05-2018 22:10)