SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka zawodu dyrektora szkoły - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka zawodu dyrektora szkoły
Kod przedmiotu 05.1-WP-OiZO-EZDS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchacza z teoretycznymi i praktycznymi problemami z zakresu etyki oraz przygotowanie do dyskusji na temat współczesnych dylematów moralnych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z historii etyki.

Zakres tematyczny

Etyka jako nauka (podstawowe pojęcia). Etyka a moralność. Główne kierunki metaetyki. Etyka aksjonormatywna. Rozpoznawanie, rozumienie, akceptowanie, wybór i respektowanie wartości moralnych. Powinności i sankcje etyczne. Deontologia nauczycielska. Aksjonormatywny kontekst pracy dyrektora szkoły. Myśl etyczna personalizmu. Kompetencje moralne nauczyciela-wychowawcy. Autorytet dyrektora szkoły w świetle jego kompetencji. Współczesne dylematy i konflikty moralne w środowisku szkolnym.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja, giełda pomysłów, gry symulacyjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną.

Słuchacz potrafi zabrać głos w dyskusji na temat dylematów i konfliktów normatywnych w szkole, przygotować grę symulacyjną lub pracę pisemną.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach oraz omówienie wybranego zagadnienia z zakresu etyki.

Literatura podstawowa

  1. Etyka nauczyciela, red. M. Bajan, S. J. Żurek, TN KUL, Lublin 2011.
  2. Grzybek G., Etyka rozwoju a wychowanie, Wyd. URz, Rzeszów 2010.
  3. Majchrzak J. A., Etyka powinności, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
  4. Niemirowska T., Zasady i normy wspierania rozwoju człowieka. Etyka dla psychologów i pedagogów, Wyd. Naukowe Scriptorium, Opole 2014.
  5. Singer P., Etyka praktyczna, tłum. A. Sagan, „Książka i Wiedza”, Warszawa 2003.
  6. Stasiuk-Krajewska K., Etyka public relation, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
  7. Vossenkuhl W., Możliwość dobra. Etyka w XXI wieku, tłum. K. Rynkiewicz, Wyd. WAM, Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca

1. Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, red. D. Walczak-Duraj, Wyd. UŁ, Łódź 2010.

2. Etyka i charakter, red. J. Jaślar, Wyd. „Aurens”, Kraków 2004.

3. Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2002.

4. Meirieu P., Moralne wybory nauczycieli, „Fraszka Edukacyjna”, Warszawa 2003.

5. Teichman J., Etyka społeczna, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

6. Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, WNITE, Radom 2009.

7. Współczesna etyka cnót. Możliwości i opinie, red. N. Szutta, Wyd. „Semper”, Warszawa 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 12:50)