SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy pedagogiki specjalnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy pedagogiki specjalnej
Kod przedmiotu 05.6-WP-EA-PPS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie pedagogiki specjalnej jako subdyscypliny pedagogiki, w tym jej tożsamości naukowo-pojęciowej oraz paradygmatów naukowych. Ukazanie przemian w podejściu do osób z niepełnosprawnością w kontekście idei społecznej integracji i normalizacji. Dokonanie charakterystyki osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ukazanie trudności dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych sytuacjach oraz możliwości wspierania ich w rozwoju.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych 

Zakres tematyczny

WYKŁADY:

Pedagogika specjalna jako subdyscyplina pedagogiki: historia dyscypliny, przedmiot, cel i zadania, dziedziny. Paradygmaty pedagogiki specjalnej. Rehabilitacja (rewalidacja) jako podstawowe pojęcie pedagogiki specjalnej. Zjawisko niepełnosprawności w Polsce i na świecie. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością: od segregacji przez społeczną integrację do normalizacji (społeczna inkluzja).

ĆWICZENIA:

Charakterystyka rozwoju  i ograniczeń osób: (1)  z niepełnosprawnością intelektualną; (2) przewlekle chorych i z niepełnosprawnością ruchową, (3) niewidomych i niedowidzących, (3) niesłyszących i słabosłyszących. (4) z niepełnosprawnością sprzężoną. Zasady edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Rodzaje działań rehabilitacyjnych wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np. w sytuacjach edukacyjnych i społecznych. 

Metody kształcenia

Wykłady: wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, pokaz

Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach, pokaz  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 

Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny z problematyki wykładów i ćwiczeń. Kryteria ocen: 3.0 (70%); 4.0 (80%); 5.0 (90%)

Zaliczenie z ćwiczeń: Przygotowanie prezentacji

Ocena ostateczna:  ocena z egzaminu 

Literatura podstawowa

1. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków 2015.

2. Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków 2010.

3. Kowalik S., Psychologia rehabilitacji, Warszawa 2007.

4. Ostrowska A., Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, Warszawa 2015.

5. Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Poznań, 2001.

Literatura uzupełniająca

1. Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, red. Z. Gajdzica, Kraków 2013.

2 .Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, Warszawa 2001.

3. Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 2001.

4. Sowa J. Wojciechowski F., Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym, Rzeszów 2001.

5. Żuraw H., Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Warszawa 2008. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 14:19)