SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy psychologii rozwoju człowieka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy psychologii rozwoju człowieka
Kod przedmiotu 14.4-WP-EA-PPR
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dorota Niewiedział
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą zjawisk występujących w rozwoju człowieka od momentu poczęcia do dorosłości. Uwrażliwienie studentów na uniwersalny i indywidualny charakter rozwoju człowieka.  

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy z psychologii. 

Zakres tematyczny

WYKŁADY: (1) Rozwój człowieka: perspektywa biologiczna, behawioralna i poznawcza. 2) Uwarunkowania rozwoju człowieka: biologiczne, społeczne, psychologiczne. 3) Analiza zmian rozwojowych. 4) Teorie rozwoju człowieka: fazowe (Z. Freud, J. Piaget, E. Erikson), sekwencyjne (A. Maslow, teorie neopiagetowskie), cykliczne (D. Lewinson, E. Duvall, R. Havighurst), liniowe (B. Skiner, A. Bandura), wielopłaszczyznowe (L. Wygotski, M. Tyszkowa, P. Baltes)

ĆWICZENIA: (1) Obszary rozwojowe  człowieka. 2) Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju człowieka: od etapu noworodka do starości. (3)  Charakterystyka wybranych zaburzeń rozwojowych. 4) Teratogeny. 5) Rola relacji społecznych w rozwoju jednostki. 6) Płeć a rozwój.

                

Metody kształcenia

Wykłady: wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny

Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach, pokaz

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

1. Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 20006.

2. Brich A., Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa 2007.

3. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, t. 1, Warszawa 2007.

4. Psychologia rozwoju człowieka  t. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2007.

5. Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., Psychologia dziecka, Warszawa 1995. 

Literatura uzupełniająca

 

1. Kaja B., Psychologia wspomagania rozwoju: zrozumieć świat życia człowieka, Gdańsk 2011

2. Łoś Z, Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia, Wrocław 2010.

3. Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa 2011. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 14:19)