SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny
Kod przedmiotu 05.6-WP-EA-WMD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Jacek Błeszyński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Ukazanie studentom dylematów dotyczących terapii osób ze spektrum zaburzeń autystycznych związanych z wyborem różnych teoretycznych podejść oraz metod pracy 

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych 

Zakres tematyczny

WYKŁADY:  1) Terapia osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. 2) Rola terapeuty w procesie wspomagania rozwoju osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. 3) Zasady współpracy diagnostyczno-terapeutycznej w zespołach wielospecjalistycznych. 4) Przegląd wybranych koncepcji psychologicznych i pedagogicznych jako podstawy poszukiwania skutecznych oraz etycznych sposobów wspomagania rozwoju osób ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz ich rodzin.

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, pokaz  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów: Aktywny udział w zajęciach oraz napisanie rozprawki

Ocena ostateczna:  Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz napisanej rozprawki  

Literatura podstawowa

1. Błeszyński J., Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych. Zarys rewalidacji, Toruń 2010.

2 .Błeszyński J., Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala Oceny Zachowań Autystycznych, Gdańsk 2011.

3. Błeszyński J., Rodzina jako środowisko osób z autyzmem. Aspekt wychowawczo-terapeutyczny, Toruń 2005.

4. Kosakowski Cz.,Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń 2003.

5. Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca

1. Bartnik Cz.S., Personalizm, Lublin 2013.

2. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2001.

3. http://www.miesiecznik.znak.com.pl/slepota-nie-odbierze-mi-radosci-zycia=

4. http://www.miesiecznik.znak.com.pl/nie-zle-uposledzenie/

5. http://www.miesiecznik.znak.com.pl/sportowcy-i-smiertelnicy/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 14:19)