SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rewalidacja indywidualna dzieci / uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz z niepełnosprawnością sprzężoną - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rewalidacja indywidualna dzieci / uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz z niepełnosprawnością sprzężoną
Kod przedmiotu 05.6-WP-EA-RDA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Aneta Nawrot
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi podstawami kompleksowych, zindywidualizowanych oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do osób z autystycznego spektrum zaburzeń oraz dodatkowymi dysfunkcjami. Dokonanie charakterystyki specyficznych zaburzeń w rozwoju poznawczo – społecznym osób z autystycznego spektrum pod kątem doboru odpowiednich oddziaływań rewalidacyjnych.

Wymagania wstępne

Wiedza na temat spektrum zaburzeń autystycznych 

Zakres tematyczny

ĆWICZENIA:

Rewalidacja indywidualna i jej rola w procesie wychowania i nauczania. Teoria umysłu a rozwój poznawczy i społeczny dziecka/ucznia ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Wprowadzanie kompleksowego programu terapii i edukacji Teacch. Model pracy rewalidacyjnej: plan, zasady, metody, środki, ewaluacja. 

Metody kształcenia

Ćwiczenia: dyskusja, pokaz, metoda projektu, ćwiczenie praktyczne  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 

Zaliczenie z ćwiczeń: praca pisemna - studium indywidualnego przypadku (planowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do osoby z autystycznego spektrum zaburzeń i niepełnosprawnością sprzężoną)

Ocena ostateczna: zaliczenie na podstawie pracy pisemnej 

Literatura podstawowa

1.  Białecka-Pikul M., Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu, Kraków 2002.

 2.  Błeszyński J., Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem, Kraków 2004.

 3.  Danielewicz D., Pisula E., Terapia i edukacja osób z autyzmem, Warszawa 2003.

 4.  Frith U., Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańsk 2008.

 5. Grandin T., Panek R., Mózg autystyczny, Kraków 2016. 

 6. Winczura B., Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu,

                         Kraków 2008.

Literatura uzupełniająca

 

1. Baron – Cohen S., Bolton P., Autyzm fakty, Kraków 1999.

2. Howlin P, Baron – Cohen, Hadwin J., Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu,

    Kraków 2012.

3. Kossewska J., Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami

    Pokrewnymi, Kraków 2009.

4. Mesiboy G.B., Czym jest TEACCH?, Autyzm 2004.

5. McClannahan Lynn E., Plany aktywności dla dzieci z autyzmem, Gdańsk 2002.

6. Piszczek M., Autyści. Jak odbierają i rozumieją świat, Warszawa 2013.

7. Pisula E., Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia, Gdańsk 2005.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 14:19)