SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Studium historii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Studium historii
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-SH-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ireneusz Wojewódzki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów, którzy ukończyli na stopniu I inny kierunek studiów niż historia lub pokrewny i ma za zadanie ogólne wprowadzenie w problematykę historyczną, terminologię i uporządkowanie oraz przypomnienie wiedzy z zakresu historii uzyskanej na niższych stopniach edukacyjnych.  

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Narodziny Europy. 2) Od niewolnictwa do społeczeństwa informatycznego. 3) Gospodarka i społeczeństwo w dziejach. 4) Wschód i Zachód w dziejach Europy. 5) Państwo a naród w historii. 6) Pierwszy okres modernizacji: Polska i Europa Środkowa w średniowieczu. 7) Dziejowa rola szlachty. 8) Spór o rozbiory Polski.  9) Ocena dziejowa powstań narodowych. 10) Dzieje duchowości polskiej: religijność, sarmatyzm, megalomania narodowa. 11) Drugi okres modernizacji: oświecenie 12) Spór o Polskę w XX wieku. 13) Tradycja w dziejach narodu polskiego. 14) Polska w geopolityce europejskiej od X do XXI wieku.

Metody kształcenia

Dyskusja, dyskusja punktowana, rozmowa nauczająca, debata za i przeciw, analiza tekstu naukowego i popularnonaukowego, analiza źródeł historycznych, praca z mapą, praca pisemna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu uzyskanie minimum 7 pkt. (max 15 pkt) za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w różnych rodzajach dyskusji i debatach oraz przygotowanie pozytywnie ocenionej pracy pisemnej na zadany temat. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów. W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach konsultacji. 50% oceny końcowej stanowi praca pisemna (max 35 pkt.). Student ponadto zobowiązany jest do przeczytania dwóch lektur i zaliczenia ich na konsultacjach (max 20 pkt).

 

Ocena końcowa:

 

35-46,5 pkt. – dostateczny

 

47-49,5 pkt.  – dostateczny plus

 

50-59,5 pkt. – dobry

 

60-62,5 pkt. – dobry plus

 

63-70 pkt. – bardzo dobry

 

Literatura podstawowa

1.        Davies N., Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 2003.

2.        Historia Europy, red. J. Carpentier, F. Lebrun, Warszawa 1994. 

3.        Rietbergen P., Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001.

4.         Zamoyski A., Własną drogą. Osobliwe dzieje Polaków i ich kultury, Kraków 2002.

Literatura uzupełniająca

 

1.        Davies N., Boże Igrzysko. Historia Polski, Kraków 1993.

 

2.        Im Hof U., Europa oświecenia, Warszawa 1995.

 

3.        Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998.

 

4.        Kłoczowski J., Europa. Chrześcijańskie korzenie, Warszawa 2004.

 

5.        McCormick, Narodziny Europy. 300-900. Korzenie gospodarki europejskiej, Warszawa 2007.

 

6.        Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.

 

7.        Samsonowicz H., Miejsce Polski w Europie, Warszawa 1995.

 

8.        Serejski H., Europa a rozbiory Polski. Studium historiograficzne, Warszawa 2009.

 

9.        Wyczański A., Polska Rzeczą Pospolitą Szlachecką, Warszawa 1991.

 

10.      Zakrzewski A, Wizje niepodległości, Warszawa 1983.

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-05-2018 23:42)