SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Cywilizacje świata - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Cywilizacje świata
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-CS-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dariusz Fabisz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku historia lub pokrewnych. Jego zadaniem ujęcie dziejów w perspektywie globalnej, ukazującej główne linie rozwojowe cywilizacji pozaeuropejskich.

Wymagania wstępne

Ukończone studia I stopnia w zakresie historii lub dyscyplin pokrewnych.

Zakres tematyczny

1) Cywilizacje pustyń i lądolodów. 2) Ludy stepów i prerii. 3) Mieszkańcy rozlewisk wielkich rzek. 4) Cywilizacje hydrauliczne. 5) Górskie cywilizacje. 6) Ludy morza. 7) Życie strefy umiarkowanej – Europa. 8) Pojawienie się cywilizacji oceanicznej. 9) Supremacja atlantycka a perspektywa globalna. 10) Autostrada cywilizacji. 11) Proces a postęp. 12) Kryteria cywilizacji. 13) Powrót do natury, czyli ekosystemy. 14) Systemy międzynarodowe. 15) Historia świata a systemy narodowe.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena aktywności oraz napisanie pracy na zaproponowany temat. 80% oceny końcowej stanowi praca pisemna, 20% oceniana aktywność studenta na zajęciach. Student ponadto zobowiązany jest do przeczytania dwóch lektur i zaliczenia ich na konsultacjach.

 

Literatura podstawowa

1.        Elias N., O procesie cywilizacji. Analiza socjo-psychogenetyczna, Warszawa 2011.

2.        Fernandes-Armesto F., Cywilizacje, Warszawa 2008.

3.        Sass S. L., Materia cywilizacji. Od kamienia i gliny po krzem, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

1.        Bovill E. W., Złoty szlak Maurów, Warszawa 1966.

2.        Buzan B., Little R., Systemy międzynarodowe w historii świata, Warszawa 2011.

3.        Clark D., Zarazki, geny a cywilizacja. Jak epidemie ukształtowały świat, w którym żyjemy, Katowice 2011.

4.        Crosby A. W., Imperializm ekologiczny, Warszaw 1999.

5.        Diamond J., Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, Warszawa 2000.

6.        Flannnery T., Twórcy pogody. Historia  i przyszłe skutki zmian klimatu, Gliwice 2007.

7.        Goody J., Kapitalizm i nowoczesność, Warszawa 2004.

8.        Gumilow L., Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu, Warszawa 2004.

9.        Kieniewicz J., Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 2003.

10.      MacDougall D., Zamarznięta ziemia. Historia dawnych i przyszłych epok lodowcowych, Warszawa 2008.

11.      Standage T., Historia świata w sześciu szklankach, Warszawa 2007.

12.      Toynbee A. J., Studium historii, Warszawa 2000.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-05-2018 23:42)