SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Statystyka i demografia historyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Statystyka i demografia historyczna
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-SDH/1-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 10
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. zw. dr hab. Tomasz Jaworski
  • dr Hanna Kurowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z naukami wspomagającymi historię, tj. statystyką i demografią, metodami statystycznymi w badaniach historycznych oraz pogłębienie umiejętności badawczych studenta.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Demografia historyczna jako nauka zintegrowana. 2) Metody kwantytatywne w naukach społecznych. 3) Główne etapy rozwoju badań i myśli demograficznej. 4) Metody analizy statystyczno-demograficznej. 5) Wnioskowanie statystyczne. 6) Badania stanu, struktury  i dynamiki ludności. 7) Trwanie życia ludzkiego. 8) Rodzina i gospodarstwo domowe w historii. 9) Wielkie wędrówki ludów. 10) Polityka ludnościowa – optimum ludnościowe. 11) Demografia historyczna starożytności. 12) Przemiany demograficzne w średniowieczu. 13) Wielkie kryzysy demograficzne. 14) Przejścia demograficzne, mobilności przestrzennej i epidemiologiczne. 15) Prognozowanie demograficzne.

ćwiczenia

1) Statystyka jako nauka. 2) Organizacja badania statystycznego. 3) Analiza struktury. 4) Analiza dynamiki. 5) Analiza rozproszenia. 6) Wnioskowanie statystyczne. 7) Demografia i jej działy. 8) Źródła (świętopietrze, księgi parafialne, status animarum, spis powszechny, rejestracja bieżąca). 9) Ruch naturalny. 10) Ruch wędrówkowy. 11) Zaludnienie ziem polskich X-XXI wiek. 12) Zaludnienie świata na przestrzeni dziejów. Proces urbanizacji. 13) Prognozowanie demograficzne.

1) Demografia historyczna jako nauka zintegrowana. 2) Metody kwantytatywne w naukach społecznych. 3) Główne etapy rozwoju badań i myśli demograficznej. 4) Metody analizy statystyczno-demograficznej.  5) Wnioskowanie statystyczne. 6) Badania stanu, struktury  i dynamiki ludności. 7) Trwanie życia ludzkiego.  8) Rodzina i gospodarstwo domowe w historii. 9) Wielkie wędrówki ludów. 10) Polityka ludnościowa – optimum ludnościowe. 11) Demografia historyczna starożytności. 12) Przemiany demograficzne w średniowieczu.  13) Wielkie kryzysy demograficzne. 14) Przejścia demograficzne, mobilności przestrzennej i epidemiologiczne. 15) Prognozowanie demograficzne.

ćwiczenia

1) Statystyka jako nauka. 2) Organizacja badania statystycznego. 3) Analiza struktury. 4) Analiza dynamiki.               5) Analiza rozproszenia. 6) Wnioskowanie statystyczne. 7) Demografia i jej działy. 8) Źródła (świętopietrze, księgi parafialne, status animarum, spis powszechny, rejestracja bieżąca). 9) Ruch naturalny. 10) Ruch wędrówkowy. 11) Zaludnienie ziem polskich X-XXI wiek. 12) Zaludnienie świata na przestrzeni dziejów. Proces urbanizacji.       13) Prognozowanie demograficzne.

Metody kształcenia

wykład: informacyjny, opis, analityczny, syntetyczny, problemowy i wyjaśniający.

ćwiczenia: dyskusja, opis wyjaśniający i klasyfikujący, dyskusja panelowa, wycieczka (Urząd Statystyczny w Zielonej Górze).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia:

wykład: obecność studenta na wykładach.

ćwiczenia: aktywny udział w zajęciach (uzyskanie min. 5 punktów za aktywny udział w dyskusji), zaliczenie w ramach konsultacji 2 lektur z wykazu literatury uzupełniającej, napisanie na ocenę pozytywną sprawdzianu z tematyki dotyczącej demografii. 75% oceny końcowej stanowi ocena ze sprawdzianu, 25% ocena za aktywność na zajęciach. Ocena aktywności: 5-6 pkt. – dst, 7 pkt. – dst+, 8 pkt. – db, 9 pkt. – db+, 10 pkt. – bdb.

egzamin: warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Egzamin ustny składający się z odpowiedzi na trzy pytania obejmuje problematykę z zakresu tematycznego przedmiotu

Literatura podstawowa

1.        Augustyniak H., Statystyka opisowa z elementami demografii, Poznań 1999.

2.        Gonick L., Smith W., Statystyka. Przewodnik mocno ilustrowany, Warszawa 2011.

3.        Kuklo C., Demografia Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.

4.        Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa 2005.

5.        Okólski M., Fihel A., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa 2012.

6.        Wieczorkowska G., Wierzbiński J., Statystyka. Od teorii do praktyki, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

1.        Castles S., Miller M. J., Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2012. 

2.        Gawryszewski A., Ludność Polski w XX wieku, Warszawa 2005.

3.        Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środkowej w czasach nowożytnych, red. H. Kurowska, D. Szaban, Zielona Góra 2013.

4.        Jaworski T., Wojna, pokój i religia a ruchy ludnościowe na polskim pograniczu zachodnim w XVII i na początku XVIII w., Zielona Góra 1998.

5.        Karpiński A., W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000.

6.        Kurowska H., Gubin i jego mieszkańcy. Studium demograficzne XVII-XIX w., Zielona Góra 2010.

7.        Ludność pogranicza śląsko-łużyckiego, red. T. Jaworski, Zielona Góra 2003.

8.        Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jaźwińska, M. Okólski, Warszawa 2001.

9.        Migracje: dzieje, typologia definicje, red. A. Furdal, W. Wysoczański, Wrocław 2006.

10.      Ochocki A., Ludność świata. Powinność i kapitał, Warszawa 2010.

11.      Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski, Warszawa 2010 [dostęp: http://www.rpo.gov.pl/pliki/12698674870.pdf]

12.      Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004.

13.      Podstawy statystyki. Podręcznik, red. W. Starzyńska, Warszawa 2009.

14.      Procesy demograficzne i metody ich analizy, red. J. Kurkiewicz, Kraków 2010.

15.      Prognoza demograficzna na lata 2007-2035, Warszawa 2008.

16.      Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych, red. H. Kurowska, Zielona Góra 2010.

17.      Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych, red. H. Kurowska, Zielona Góra 2011.

18.      Stola D., Kraj bez wyjścia. Migracje z Polski 1949-1989, Warszawa 2010.

19.      Szudra D., Ludność pruskiej prowincji Pomorze. Przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym w latach 1914-1939, Szczecin 2005.

20.      Śląskie studia demograficzne, t. 5, Rodzina, red. Z. Kwaśny, Wrocław 2001.

21.      Walaszek A., Migracje Europejczyków 1650-1914, Kraków 2007.

 

Strona „Biuletynu Migracyjnego” https://sites.google.com/site/biulletynmigracyjny/

„Studia Demograficzne” http://www.sd.pan.pl/index.php/pl/biece-wydania

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-05-2018 23:42)