SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie I
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-SEM1-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
  • prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
  • prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze i przygotowanie pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Formułowanie tematu pracy. 2) Eksploracja pola badań. 3) Formułowanie problemów badawczych i kwestionariusza pytań. 4) Stawianie hipotez. 5) Budowa struktury pracy. 6) Gromadzenie materiału.

Metody kształcenia

Dyskusja, metaplan, burza mózgów, metoda problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 

Warunkiem zaliczenia semestru jest określenie tematu pracy dyplomowej oraz sporządzenie wykazu literatury i źródeł do przygotowywanej pracy dyplomowej.

 

Literatura podstawowa

1.        Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2.        Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego        i Internetu, Warszawa 2009.

3.        Seweryniak H. Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.

4.        Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.

 

Literatura uzupełniająca

Literatura zgodna z tematem pracy dyplomowej.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-05-2018 23:42)